Information om förbundets behandling av personuppgifter

Sveriges Arbetsterapeuter värnar om dina personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dem.

Sveriges Arbetsterapeuter värnar om dina personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dem.

Den här informationen förklarar hur och varför Sveriges Arbetsterapeuter samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs och ta del!

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Arbetsterapeuter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan. Kontaktuppgifter till Sveriges Arbetsterapeuter är följande:

Sveriges Arbetsterapeuter
Box 760
131 24 Nacka
08-507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personuppgiftsbiträden och ge råd till kansliets personal, samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Dataskyddsombud för Sveriges Arbetsterapeuter

Annelie Abramsson, AdviceU
070-414 66 94
dso.arbetsterapeuter@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar Sveriges Arbetsterapeuter, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor, bland annat löneöversyn samt rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada.
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få medlemstidning.
 • Få tillgång till ditt individuella medlemskap i WFOT.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Kunna bli medlem i Akademikernas a-kassa.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som till exempel kollektivavtalad skyldighet och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar Sveriges Arbetsterapeuter dina personuppgifter för att kunna ge dig andra medlemserbjudanden och förmåner.

För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss. Du har följande rättigheter:

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats.

Mottagare av uppgifter

För de tidigare angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring och gruppförsäkringar.
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller medlemstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med, exempelvis AkademikerAlliansen och Saco-S.
 • Saco
 • Sacoförbund med vilka Sveriges Arbetsterapeuter har avtal om dubbelanslutning.
 • Akademikernas a-kassa.
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.

Gemensamt personuppgiftsansvar

Sveriges Arbetsterapeuter har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas a-kassa
 • AkademikerAlliansen (anställda inom kommun, landsting/regioner)
 • Saco-S (anställda inom statlig sektor)
 • Saco-P (anställda inom privat sektor)

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Legitimationsbevis (för dig som är yrkesverksam)
 • Befattning/yrke/utbildning
 • Arbetsgivare/studieort

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-post
 • Arbetsgivare/studieort

Automatiskt beslutsfattande

 • Medlemsavgift utifrån inkomst/ersättning. Om inte uppgift om inkomst/ersättning lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring och förhandlingshjälp.

Personuppgiftshantering för specialistutbildningen

Ansökan om individuell utbildningsplan

Under ansökningsprocessen sparas inkomna ansökningshandlingar digitalt, handlingar inkomna per post förvaras i ett låsbart dokumentskåp. Genom att ta del av informationen på ansökningsblanketten bekräftar sökanden att behörig kanslipersonal, specialistråd, bedömare och examinatorer får ta del av handlingarna. Rådet tar del av handlingarna via e-post. Vi strävar efter en säker hantering med lösenordskyddade dokument och krypterad e-post. Utomstående kan ej ta del av handlingarna. Vid fastställd individuell utbildningsplan sparas den slutliga ansökan inklusive bilagor och beslutsbrev. Tidigare insända underlag raderas. Fastställd individuell utbildningsplan är giltig i 3 år från beslutsdatum därefter återsändes handlingarna till sökanden. Ofullständig ansökan eller icke godkänd ansökan sparas ej.

Deltagande i yrkesrollen som specialist

Specialistkursen tillhandahålls via Sveriges Arbetsterapeuters kursportal Akademin. Sökande får själv registrera sig i Akademin och godkänna villkoren för personuppgiftshantering i systemet. Kursuppgifter i portalen delas med övriga kursdeltagare, specialistråd, kanslipersonal, examinatorer och bedömare via behörighetsstyrd inloggning.

Examination

Examination sker på Arbetsterapiforum. Sökanden får själv fylla i de publika uppgifter som krävs för deltagande i examination. Efter examinering arkiveras respektive ansökan, beslutsbrev och intyg i enlighet med specialistordningen. Efter examination registreras även specialistbehörigheten i medlemsregistret.