Varsel och uppsägning

Vår uppgift som facklig organisation är att så långt som möjligt hjälpa medlemmarna vid varsel och uppsägning. Samtidigt skapar vi förutsättningar för att ytterligare stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för dig som får besked om uppsägning och vad Sveriges Arbetsterapeuter gör.

Alla nedanstående svar gäller i normalfallet. Det kan finnas lokala uppgörelser som avviker. Ta därför alltid kontakt med din lokala fackliga organisation för besked.

Vad innebär ett varsel?

Arbetsgivaren ska informera den lokala fackliga orga­nisationen om vad som planeras. Arbetsgivaren varslar om driftsinskränkning, det vill säga uppsägningar och/ eller omorganisation. Förhandling om uppsägningarna begärs därefter av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska dessutom i förväg meddela arbetsförmedlingen att företaget tänker säga upp personal på grund av arbets­brist. Den fackliga organisationen ska alltid få en kopia när det händer.

Vad händer när ett varsel har lagts?

Arbetsgivaren ska redovisa till facket om bakgrund och orsaker till arbetsbristen: hur stor arbetsbristen är i antalet anställda, hur organisationen ska se ut framöver, vilka befattningar som ska finnas och vilka kvalifikationer som krävs för att bemanna dem. Facket ska då ta ställning till om arbetsbristens omfattning och om kvalifikationskraven är skäliga i förhållande till det arbete som ska utföras efter förändringen.

Arbetsgivarens skyldigheter

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas som rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera dig om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör samt hur du ska anmäla företrädesrätt till åter­anställning.

Vilken uppsägningstid har jag?

Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i kollektivavtal eller lag. Vid tillsvidareanställ­ning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. 

Måste jag stanna under uppsägningstiden?

Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din upp­sägningstid om inte annat överenskommits. Däremot har du rätt till ledighet för att söka jobb.

Vad händer med innestående semester, intjä­nad tid med mera?

Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan ditt medgivande om din uppsägningstid är kor­tare än 6 månader. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensations­ledighet betalas alltid ut vid anställningens slut.

Vad innebär återanställningsrätt?

Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren hos samma arbets­givare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställning. Om det uppstår behov av arbetskraft har du rätt att bli återanställd. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer. Vid uppsägning ska du göra anspråk på företrädes­rätt till återanställning. När det är gjort ska arbetsgiva­ren bekräfta detta.

Arbetsgivaren är förhandlingsskyldig med facket när en ny person ska anställas och någon annan har företrädesrätt till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad. Samma sak gäller om flera personer har företrädesrätt och man ska bestäm­ma vem som ska få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Vad är turordningslista?

Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika an­ställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifika­tioner för de arbetsuppgifter som återstår. I de fall parterna förhandlar om ”tillräckliga kvalifi­kationer” ska facket begära kompetensprövning av de tjänster som blir kvar (arbetsgivaren ska bevisa kompetenskraven) och undersöka om den anställde kan skaffa sig tillräckliga kvalifikationer under en skälig inlärningstid. Möjligheten för arbetsgivare att undanta två personer från turordningen gäller endast om arbetsgivaren har högst tio anställda. 

Vad är avtalsturlista?

Arbetsgivare och fackförbund kan i vissa fall komma överens om en annan turordning. Förhandlad turordning, så kallad avtalsturlista, ska inte göras i lokala överenskommelser utan att man samrått
med berörd avdelningsombudsman.

Kan jag ta ledigt för att söka jobb under uppsägningstiden?

Ja, under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste dock ansöka om ledigheten.

Vad gäller för mig som är föräldraledig?

Om du är föräldraledig vid uppsägningen börjar upp­sägningstiden att löpa först när din föräldraledighet upphör.

Ska jag begära några papper från arbetsgivaren?

Ja, begär ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg, tjänstgö­ringsbetyg och referenser.

När ska jag gå till arbetsförmedlingen?

På din första arbetslösa dag ska du skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Om du har blivit uppsagd och har arbetat där det finns kollektivavtal kan du få hjälp med att söka nytt arbete genom omställningsstöd eller trygghetsfond.

Vår inkomstförsäkring som stöd

I ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter ingår en riktigt bra inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Om du blir arbetslös kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Genom ditt medlemskap i a-kassan får du maximalt 20 020 kronor i månaden i ersättning, brutto. Det motsvarar cirka 14 000 kronor i månaden efter skatt. Med inkomstförsäkringen får du mer. Inkomstförsäkringen kräver medlemskap i Akade­mikernas a-kassa. Du ska ha omfattats av inkomstför­säkringen i minst 12 månader innan du blir arbetslös. Du kan tillgodoräkna dig tid i andra inkomstförsäk­ringar i kvalificeringstiden.

Gå med du också!

Bli medlem