Bokföring

Ditt företags ekonomi och kassa ska vara helt skild från din privata ekonomi.

Det är viktigt att du håller isär ditt företags ekonomi och kassa från din privata kassa. Du är skyldig att bokföra samtliga transaktioner i företaget. Dina egna tillskott till eller uttag från företagets medel ska därför bokföras i företaget. Du får inte låna pengar av företaget och uttag av inventarier ska betraktas på samma sätt som försäljning till en utomstående. Företagets in- och utbetalningar ska också alltid ske från företagets kassa eller konton.

Bokföringsskyldighet

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. För dig som har egen firma är det du själv som har hela ansvaret för bokföringen. Det innebär att du har ansvaret även om du tagit hjälp med bokföringen. Om du inte sköter sin bokföring på det sätt som bokföringslagen kräver kan du dömas för bokföringsbrott.

Det ska utifrån bokföringen när som helst gå att utläsa ditt företags ekonomiska ställning och resultat. I bokföringsskyldigheten ingår därför krav på löpande bokföring, bokslut och arkivering av räkenskapsmaterialet.

Revision

Som egenföretagare eller ägare av ett handelsbolag har du ingen skyldighet att ha en revisor. Ett absolut krav på auktoriserad revisor finns bara för större aktiebolag.

En revisors uppgift är att som utomstående granska bokföringen varefter han/hon skriver en revisionsberättelse.

För att kunna avstå från att ha en revisor krävs att två av dessa krav är uppfyllda:

  • Bolaget ska ha högst tre anställda.
  • Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under tre miljoner.
  • Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.

Avstår bolaget från att ha en revisor ska detta anmälas till Bolagsverket.

Arkivering

Allt räkenskapsmaterial så som verifikationer och bokföringsböcker ska arkiveras under minst sju år.

Du har ansvar för att ditt räkenskapsmaterial arkiveras även efter det att ditt företag överlåtits till annan eller upphört. Arkiveringen ska ske inom landet och på ett betryggande sätt, det vill säga så att det inte förstörs eller går förlorat.

Med räkenskapsmaterial menas alla handlingar som är av betydelse för att man ska kunna förstå bokföringssystemets uppläggning och kunna följa en affärshändelse. Med affärshändelse menas alla förändringar i förmögenhetens storlek och sammansättning.

God redovisningssed innebär att bokföringen sker i enlighet med lagarna på området och enligt vedertagen praxis. Bokföringsnämndens allmänna råd Att föra bok kan du ladda ner på deras webbplats.

Bokslut

Räkenskapsåret ska avslutas med ett årsbokslut som omfattar balansräkning och resultaträkning. Om ditt företag normalt omsätter mindre än 20 prisbasbelopp per år är du inte skyldig att avsluta räkenskapsåret med ett bokslut.

Som enskild företagare ska du ha kalenderår som räkenskapsår. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader. Verksamhetens första räkenskapsår kan dock förlängas eller förkortas till att omfatta 0–18 månader. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får ha så kallat brutet räkenskapsår, vilket innebär att räkenskapsåret inte sammanfaller med kalenderåret. Tillåtna brutna räkenskapsår är 1 maj–30 april, 1 juli–30 juni, 1 september–31 augusti.

Resultaträkningen visar årets resultat och redovisar alla intäkter och kostnader i företaget under året. Eventuella stöd och bidrag ska redovisas i resultaträkningen.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen i företaget och omfattar ditt företags tillgångar, skulder och eget kapital. Alla tillgångar som tillhör ditt företag och ägs av dig ska tas med i bokföringen. Dina löneuttag med mera ska bokföras som kapitaluttag.

Eget kapital är skillnaden mellan din verksamhets tillgångar och skulder och visar nettobehållningen i ditt företag vid en viss tidpunkt. Storleken på ditt egna kapital påverkas alltså av de insättningar och uttag du gjort i företaget. Alla transaktioner du gör mellan företaget och dig privat som påverkar nettobehållningen i ditt företag ska bokföras över eget kapital.

Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader.

Löpande bokföring

Löpande bokföring behöver inte vara svårt, du ska bara vara noggrann.

Du måste löpande bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt. Det innebär att handlingar i form av fakturor och kvitton ska finnas för varje affärshändelse, så kallade verifikationer som i detalj beskriver transaktionen.

En verifikation ska vara numrerad, innehålla information om vad den avser, när den upprättats, när affärsuppgörelsen inträffat, belopp och vem som är motpart vid köp eller försäljning.

Om du saknar verifikation för en affärshändelse kan du utforma en särskild bokföringsorder. Denna ska innehålla datum, belopp, moms, vad affärsuppgörelsen gällt, vem affärsuppgörelsen gällt och en förklaring till varför du saknar kvitto.

Du ska även löpande under året notera fordringar och skulder som tillhör företaget. De ska bokföras så snart det kan ske efter det att du har utfärdat eller mottagit en faktura.

Skatter som hör till företaget ska även bokföras. Men observera att dina inkomstskulder är personliga och därför inte ska bokföras i företaget.

Gå med du också!

Bli medlem