Ordlista

Ordlista med vanliga ord vid fullmäktige.

A
Acklamation: Röstning med JA-rop.
Ajournering: Avbrott i mötet (paus), tidsbegränsat.
Ansvarsfrihet: Om inga anmärkningar finns mot styrelsens förvaltning beviljas ansvarsfrihet.

B
Beslutsordning: Hur man ska gå till väga vid beslut, i vilken ordning olika yrkanden kommer att ställas emot varandra och slutligen mot avslag.
Bryta talarlistan: Ordningsfrågor bryter talarlistan och debatt i ordningsfrågan tar vid.
Sakupplysning bryter också talarlistan för att räta ut eventuella felaktigheter.

F
Fullmäktigepresidium: Mötesordföranden och sekreterare.

M
Majoritetsbeslut:
enkel majoritet:
Ett förslag som stöds av mer än hälften av närvarande röstberättigade delegater.
kvalificerad majoritet: Vid ändring av stadga krävs kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av delegaterna. Vid ändring av föredragningslistan krävs tre fjärdedelars majoritet.

Mandatperiod: För Sveriges Arbetsterapeuter är en mandatperiod tre år. Fullmäktiges beslut gäller för hela denna tid (såvida man inte håller ett extra fullmäktige av någon anledning).
Motioner: De förslag som medlemmar och förtroendevalda lägger till fullmäktige.
Motionssvar: Varje motion får ett svar från förbundsstyrelsen med ett förslag till beslut.

N
Närvarorätt: Rätt att närvara vid fullmäktige, men inte att yttra sig eller delta i besluten. Gäller alla medlemmar.

O
Ordningsfrågor: Inlägg i debatten som har med mötets genomförande att göra och inte direkt med sakfrågan. Detta begärs muntligt och bryter talarlistan.
Omedelbar justering: Ett beslut kan behöva justeras omedelbart för att verkställas direkt. De beslut fullmäktige fattar gäller annars först då beslutsprotokollet är underskrivet och justerat.

P
Plenum: Alla deltagare sitter i en och samma sal, antingen fysiskt eller digitalt. Det betyder också att bara en person talar i taget, från en talarstol. På så sätt ser och hör alla närvarande samma sak.
Plädera: Argumentera för ett förslag.
Proposition: Ett material med noga utarbetade förslag som förbundsstyrelsen lägger till fullmäktige.

R
Reservation: Invändning mot ett beslut. Medför att den som reserverat sig friskriver sig från ansvar för beslutet. Detta anmäls i samband med beslutet och ska inkomma till mötespresidiet innan fullmäktiges avslutande.
Rösträknare: Delegat som får i uppdrag att övervaka att röstningen sker på ett korrekt sätt.
Rösträtt: Rösträtt har endast delegaterna på fullmäktige.

S
Sluten omröstning: Sker oftast vid val och genomförs om en ledamot begär det, eller om två personer kandiderar till samma post.
Streck i debatten: En ordningsfråga. Begärs muntligt och bryter talarlistan. Efter beslut om streck kan inga ytterligare talare sätta upp sig på talarlistan.
Suppleant: Ersättare för ordinarie ombud.

V
Votering: Beslut fattas i första hand genom acklamation – Ja-rop. Om någon begär votering räknas rösterna istället genom handuppräckning. Votering ska begäras i direkt anslutning till beslutet och görs genom att man ropar ”votering”.

Y
Yttranderätt: Rätt att delta i diskussioner och överläggningar, men inte i besluten. Gäller ledamot av förbundsstyrelsen, valberedning, revisor samt kanslipersonal. 
Yrkande: De förslag som delegaterna lägger, t.ex. gällande ändringar i förbundsstyrelsens förslag.