Motioner

Sista dag att skicka in en motion var den 15 juni 2021.

En motion är ett förslag som en medlem eller kretsen vill att fullmäktige ska behandla. Alla som är medlemmar i förbundet kan lämna in en motion.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till fullmäktige. Förslaget kan handla om vad du tycker att förbundet ska arbeta med framöver - alltså viktiga frågor för våra medlemmar i sin profession. Motioner kan skrivas av förbundets medlemmar och kretsar. För att en motion ska kunna behandlas på fullmäktige 2021 måste den ha kommit in till kansliet senast den 15 juni 2021.

Vad händer med motionerna?

Motionerna besvaras först av förbundsstyrelsen, sedan behandlas förbundsstyrelsens svar av fullmäktige, som består av de valda delegaterna, beslut avgör om förslaget blir ett uppdrag för förbundet att arbeta med de kommande åren eller ej.

Vem kan skriva en motion?

Du kan skriva själv eller tillsammans med andra enskilda medlemmar, även kretsar kan skriva motioner, ensamma eller tillsammans med andra kretsar.

Deadline?

Sista dag att skicka in motionen var den 15 juni 2021 kl 23.59. Motioner som inkommer efter denna tidpunkt beaktas ej. 

Hur skriver jag en motion?

Det är enkelt. Här är en checklista för en riktigt bra motion.
1. Börja med en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. Håll den kort, informativ och tydlig.
2. Fortsätt med bakgrund, frågeställningar och resonemang. Försök få med följande punkter:
– Vad är anledningen till att motionen behövs?
– Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget (beskriv gärna både möjligheter och hinder)
– Slutsats: Vad skulle du vilja åstadkomma genom ditt förslag?
3. Yrkande: Yrkandet är ditt förslag till vad fullmäktige borde besluta. Yrkandet ska formuleras i en eller flera ”att-satser” och de ska förstås stämma med önskan i texten.
4. Avsluta med namn, krets och datum.

 

Så här säger stadgan

4. Fullmäktige
4.6 Ärenden
På föredragningslistan upptas ärende (motion) om vilken krets, Sveriges Arbetsterapeuters studentorganisation eller medlem gjort skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen senast 15 juni året för fullmäktige. I sådant ärende ska förbundsstyrelsen avge yttrande. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende ska anmälas vid sammanträdets öppnande.