Kvalitetspolicy och självskattning (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom

I den arbetsterapeutiska verksamheten är det både nödvändigt och angeläget med god kvalitet. Som hjälp för kvalitetsarbetet har Sveriges Arbetsterapeuter sedan 1996 haft en kvalitetspolicy, som definierar vad god kvalitet i arbetsterapi är.

I policyn definieras kvalitet i arbetsterapi utifrån sex kvalitetsområden: kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, i rimlig tid. I policyn finns också beskrivet vad ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i arbetsterapi innebär samt de nationella kvalitetsindikatorerna. 

Vi tror att alla arbetsterapeuter har nytta av att känna till kvalitetspolicyn, inte minst de som har ett lednings- eller utvecklingsuppdrag. 

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer

Självskattningsformuläret, som du kan ladda ner uppe till höger, är konstruerat utifrån Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer och är ett stöd i arbetet för att skapa ett ändamålsenligt system för egenkontroll av arbetsterapiverksamheten.

 

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter