ADL-Taxonomin som IT-stöd/webblösning

ADL-Taxonomin är ett av de mest använda bedömningsinstrumentet inom arbetsterapi och används för att beskriva en persons aktivitetsförmåga. Det är viktigt att använda instrumentet på korrekt sätt t.ex. vid bedömningen av aktivitetsförmågan ska inte genomförandet av de olika aktiviteterna poängsättas. Läs mer om hur instrumentet skall användas i publikationen, ADL-Taxonomin en bedömning av aktivitetsförmåga som kan beställas från förbundets förlag.

ADL-Taxonomin är ett av de mest använda bedömningsinstrumentet inom arbetsterapi och används för att beskriva en persons aktivitetsförmåga. Det är viktigt att använda instrumentet på korrekt sätt t.ex. vid bedömningen av aktivitetsförmågan ska inte genomförandet av de olika aktiviteterna poängsättas. Läs mer om hur instrumentet skall användas i publikationen, ADL-Taxonomin en bedömning av aktivitetsförmåga som kan beställas från förbundets förlag.

Sveriges Arbetsterapeuter och ILAB har tillsammans med Ulla Sonn och Kristina Törnquist som är upphovsrättsinnehavare till ADL-taxonomin, utarbetat ett användarvänligt it-stöd utifrån instrumentet. ADL-Taxonomin ger en god överblick över personens aktivitetsförmåga och stöder personlig ADL-bedömning, Instrumentell ADL-bedömning och egendefinierade aktiviteter.

Fristående it-stöd för ADL-bedömning som innehåller:

  • Registrering av patient med möjlighet till koppling mot befolkningsregister, lokalt register eller manuell inmatning.
  • Stöd för bedömning av förmågan till dagliga aktiviteter enligt ADL-taxonomin.
  • Att kunna se och göra utskrifter av flera bedömningscirklar ger en god överblick och jämförelse mellan bedömningar.

Kommunicering

It-stödet underlättar dokumentationen av  ADL-bedömningen och ger möjligheter till en standardiserad dokumentation utifrån de olika aktivitetsområdet som bedömningsinstrumentet hanterar.  Möjlighet finns också att dokumentera  de mål för behandlingen som tas fram tillsammans med patienten, (och närstående). Gjorda bedömningar kan skrivas ut och till exempel användas vid kommunikation, skrift eller muntligt mellan olika aktörer i vård och rehabiliteringskedjan.

Teknisk plattform

It-stödet är utvecklat på Lotus Domino som plattform. Applikationen installeras på webbserver och användare ansluts som webbklient. IT-stödet kan installeras i den egna miljön eller på hyrd serverplats hos ILAB.

Frågor

It-stödet:
Teknikspecifika frågor: ILAB på e-post: info@ilab.se eller tel: 0141-20 20 00.