Kvalitetspolicy och självskattning (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom
Omslag

I den arbetsterapeutiska verksamheten är det både nödvändigt och angeläget med god kvalitet. Som hjälp för kvalitetsarbetet har Sveriges Arbetsterapeuter sedan 1996 haft en kvalitetspolicy, som definierar vad god kvalitet i arbetsterapi är.

I policyn definieras kvalitet i arbetsterapi utifrån sex kvalitetsområden: kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, i rimlig tid. I policyn finns också beskrivet vad ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i arbetsterapi innebär samt de nationella kvalitetsindikatorerna. 

Vi tror att alla arbetsterapeuter har nytta av att känna till kvalitetspolicyn, inte minst de som har ett lednings- eller utvecklingsuppdrag. 

Till fullmäktige 2021 kommer en översyn av kvalitetspolicyn att göras. 

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer

Självskattningsformuläret, som du kan ladda ner uppe till höger, är konstruerat utifrån Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer och är ett stöd i arbetet för att skapa ett ändamålsenligt system för egenkontroll av arbetsterapiverksamheten.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter