DOA lättläst

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
235 kr
Studentmedlem:
180 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
470 kr
Fler publikationer inom

Detta är en lättlästanpassning, särskilt framtagen för personer med svårigheter i svenska språket och utgör ett kompletterande särtryck till originalet av "Dialog om arbetsförmåga (DOA)".

Ny version av DOA inklusive lättläst lanseras i januari 2023, så vänta gärna om möjligt med din beställning tills dess. Försäljning av nuvarande version från 2017 upphör den 31 dec. 2022.

-------

Kompletterande särtryck till DOA:s originalversion 

  • Detta kompletterande särtryck ingår vid köp av originalet Dialog om arbetsförmåga (DOA) (version 4.2/2017) och används även tillsammans med den manualen. 
  • Detta särtryck kan även inköpas här separat som komplement till tidigare inköpt DOA-manual.

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är ett självskattningsinstrument som främst används av arbetsterapeuter med personer i arbetsför ålder i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser. Instrumentet fokuserar på delaktighet genom personens självskattning av sin arbetsförmåga samt dialog med bedömare, vanligen arbetsterapeut, som resultatet av skattningen. DOA har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund.

Nu har DOA-författarna Eva Norrby och Iréne Linddahl tagit fram en DOA lättläst för instrumentets självskattningsdel, som riktar sig till personer som av olika skäl har svårigheter med svenska språket. Författarna har tillsammans med ett antal verksamheter prövat och utvecklat denna under 2018 och 2019.

Eftersom DOA lättläst är prövad på personer som inte har svenska som sitt modersmål, så bygger validitetsprövningen av instrumentet endast på den målgruppen. Om det skulle visa sig att fler klientgrupper kan ha nytta av DOA lättläst så avgörs detta av bedömaren.

Denna manual av DOA lättläst beskriver således framtagningsprocessen och innehåller det anpassade självskattningsformuläret. Formulären finns även tillgängligt som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 12). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

För information om instrumentet i sin helhet hänvisas till DOA original (version 4.2/2017) och häri finns även bedömarens/arbetsterapeutens sammanställningsformulär.

Författare

Eva Norrby & Iréne Linddahl

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
20
Utgivningsår:
2019
Version:
1.0
ISBN:
 978-91-87837-56-2