Dialog om arbetsförmåga (DOA)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
630 kr
Studentmedlem:
504 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1260 kr
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument är ett stöd för person och bedömare (vanligen leg. arbetsterapeut) i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser.

Dialog om arbetsförmåga (DOA) syftar till att ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhållande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. DOA har används i Sverige sedan 2001. Instrumentet avser att användas vid kartläggning och utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individnivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå. 

DOA lättläst, en anpassning av instrumentet, togs fram 2019 och ingår som ett kompletterande tryck till originalet från 2017. Det ingår således vid köp av denna produkt.

Dialogue about Work Ability (DWA), den engelska översättningen av DOA (ej lättläst-anpassningen), finns i ny version 2020. Den beställs separat som eBook. ​

Teoretisk grund

DOA har the Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. DOA utgår även från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Avsedda användare

Avsedda användare av DOA är främst leg. arbetsterapeuter. Numera är instrumentet även tillgängligt för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter. Förutsättningen är att man skaffar sig tillräcklig kännedom om MOHO, eftersom den ger stöd till fördjupade följdfrågor i dialogen efter genomförd skattning. Om en arbetsterapeut finns att tillgå inom verksamheten bör dennes kompetens tas tillvara i frågor som relaterar sig till den teoretiska grunden.

Målgrupper och områden

DOA utgår från ett aktivitetsperspektiv och ej utifrån specifika diagnoser. Målgruppen är personer i arbetsför ålder. 

Innehåll och tillämpning

DOA består av självskattning av 34 frågor (items) inom följande fem frågeområden:

  • Självkännedom, intressen och värderingar.
  • Roller och vanor.
  • Fysisk förmåga.
  • Organisations- och problemlösningsförmåga.
  • Förmåga till samspel och kommunikation.

Instrumentet fokuserar på delaktighet genom personens egen skattning av sin arbetsförmåga samt dialog med bedömaren om resultatet av skattningen. En likertskala med skalstegen 1-5 ligger till grund för skattningen. Vid upprepad skattning kan förändringar av personens arbetsförmåga avläsas i relation till tidigare skattning och dialog. Vidare kan instrumentet användas både på individ- och gruppnivå.

Validitet och reliabilitet

Studier om DOA visar på god validitet och reliabilitet (Linddahl, Norrby & Bellner, 2003; Norrby & Linddahl, 2006; Linddahl, 2007). 

Formulär

DOA:s formulär (bilaga A och B) finns tillgängliga här som utskrivbara och ifyllbara pdf-filer, med lösenord som framgår i den inköpta manualen (se sidan 35). Formulären finns på en lösenordsskyddad sida, främst av upphovsrättsliga skäl, men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen.

Mappning till ICF och errata

DOA:s 34 frågor mappades 2012 till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Uppdatering av ICF har skett under årens lopp och täcker sedan 2017  alla åldrar. Förbundet har därför under 2019 granskat befintlig mappning av instrumentet.

Benämning/kodtext för nedanstående kategori och block har ändrats.
- "b330 Funktioner för språkbehärskning och rytm i tal" =
"b330 Funktioner för flyt och rytm i tal".
- "Allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729)" (tryckfelsnisse) =
"Att ha allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729)".

Observera även att ”b140 Uppmärksamhetsfunktion” är fel angivet - det ska vara "b140 Uppmärksamhetsfunktioner".

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i mappningen. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. De nya koderna som tillkommit och som vid granskningen bedömts relevanta för instrumentet, kan anses vara inkluderade i de beskrivningsnivåer som använts vid den tidigare mappningen.

Referens till manualen

Norrby, E. & Linddahl, I. (2017). Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 4.2. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.

Författare

Eva Norrby och Iréne Linddahl

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
50 
Utgivningsår:
2017
Version: 4.2
ISBN: 978-91-87837-30-2