Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
365 kr
Studentmedlem:
292 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
730 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
60 sidor inklusive instrumentets formulär och en mappning till ICF
Fler publikationer inom

Detta är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola.

Nyutgivning under 2020

Detta instrument är under revidering och planeras ges ut i ny upplaga under 2020 av annan part. 

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett svenskt bedömningsinstrument utvecklat för att användas inom området skola. En första version lanserades redan 1998. BAS omfattar elevens möjligheter till delaktighet i skolans alla olika miljöer. Instrumentet är utarbetat för att, i samråd med eleven, underlätta planeringen av stöd och anpassningar i skolmiljön.

Teoretisk grund

BAS teoretiska grund är Model of Human Occupation (MOHO) och det personcentrerade förhållningssättet.

Avsedda användare

Avsedda användare är arbetsterapeuter, speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan.

Målgrupper och områden

BAS är avsett för barn från ungefär 7 år och äldre med funktionsnedsättningar. Denna senaste version av instrumentet har kompletterats med exempel på barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som ADHD och Aspergers syndrom) och sociala begränsningar.

Innehåll och tillämpning

BAS fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet innehåller 16 frågeområden om vardagliga aktiviteter i skolan.. Insamling av information sker genom en semistrukturerad intervju.

De 16 frågeområdena är:

 1. Skriva
 2. Läsa
 3.  Tala
 4.  Komma ihåg saker
 5. Räkna
 6. Göra läxor
 7. Göra prov
 8. Delta i sportaktiviteter
 9. Delta i praktiska/estetiska ämnen
 10. Delta i klassrummet
 11. Umgås/leka på rasten
 12. Delta i praktiska rastaktiviteter
 13.  Åka på studiebesök
 14.  Få assistans
 15.  Ha tillgång till skolans lokaler
 16.  Samarbeta med skolans personal

För varje frågeområde ställs frågor för att fånga upp hur det fungerar för barnet och om några anpassningar redan finns. Varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala där eleven och bedömaren tillsammans bestämmer i vilken utsträckning eleven behöver anpassningar eller inte. Elevens behov av assistans samt av anpassningar i klassrum och skolans lokaler ingår också i bedömningen. Samtliga frågeområden belyses utifrån olika tidsperspektiv, där både elevens tidigare erfarenheter och nuvarande önskemål diskuteras.

Teknikstöd i skolan

I BAS omnämns Teknikstöd i skolan – slutrapport (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Denna rapport har utgått men vi har från Myndigheten för delaktighet tillstånd att publicera den - se här upptill under Relaterade dokument.

Validitet och reliabilitet

Studier uppvisar att BAS har god validitet och reliabilitet.

Mappning till ICF

BAS frågeområden har mappats 2013 till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Ändringar har gjorts i ICF men mappningen har inte genomgått någon revidering.

Utgivningsår

2014

ISBN

978-91-86210-83-0