Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
365 kr
Studentmedlem:
292 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
730 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innehåller 60 sidor inklusive fallbeskrivningar och instrumentets formulär. En mappning av instrumentet till ICF ingår även.
Fler publikationer inom

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) och det klientcentrerade förhållningssättet.

Avsedda användare

Arbetsterapeuter, speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan.

Klientmålgrupp/område

Instrumentet är avsett för barn från ungefär 7 år och äldre med funktionsnedsättningar. Denna senaste version av instrumentet har kompletterats med exempel på barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD och Aspergers syndrom) och sociala begränsningar.

Insamlingsmetod och innehåll

Semistrukturerad invervju.

Instrumentet fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet innehåller 16 frågeområden om vardagliga aktiviteter i skolan, där varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala.

De 16 frågeområdena är:

 1. Skriva
 2. Läsa
 3.  Tala
 4.  Komma ihåg saker
 5. Räkna
 6. Göra läxor
 7. Göra prov
 8. Delta i sportaktiviteter
 9. Delta i praktiska/estetiska ämnen
 10. Delta i klassrummet
 11. Umgås/leka på rasten
 12. Delta i praktiska rastaktiviteter
 13.  Åka på studiebesök
 14.  Få assistans
 15.  Ha tillgång till skolans lokaler
 16.  Samarbeta med skolans personal

Följande frågor ställs för varje frågeområde:

 •  Hur ofta gör du/fungerar det när du ska ...........?
 • Har du några anpassningar? Vilka?
 • Är du nöjd med hur det fungerar nu?
 • Om inte, vad skulle kunna underlätta för dig?

Varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala där eleven och bedömaren tillsammans bestämmer i vilken utsträckning eleven behöver anpassningar eller inte. Elevens behov av assistans samt av anpassningar i klassrum och skolans lokaler ingår också i bedömningen. Samtliga frågeområden belyses utifrån olika tidsperspektiv, där både elevens tidigare erfarenheter och nuvarande önskemål diskuteras.

I instrumentet omnämns Teknikstöd i skolan – slutrapport (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Denna rapport har utgått men vi har från Myndigheten för delaktighet tillstånd att publicera den - se här upptill under Relaterade dokument.

Validitet och reliabilitet

Studier uppvisar att instrumentet har god validitet och reliabilitet.

Utgivningsår

2014