Muntlig presentation, symposium, workshop eller poster?

I samband med inlämning av abstrakt behöver du ta ställning till om du vill presentera muntligt eller med poster, eller om du vill hålla symposium eller workshop. Vad som gäller för de olika formerna av presentationer beskrivs nedan. Tänk på att Arbetsterapiforum är en konferens för både forskning och praktisk tillämpning av arbetsterapi. Vid presentation av forsknings- och examensarbeten är det därför viktigt att om möjligt lyfta kopplingen till praktisk tillämpning av resultaten i både abstraktet och vid presentationen.

Muntlig presentation

Abstraktet skrivs under följande rubriker:

 • Bakgrund/syfte
 • Metod/Tillvägagångssätt
 • Resultat/Förväntat resultat
 • Slutsats/Praktisk tillämpning

Se i övrigt instruktion för att lämna in abstrakt.

En muntlig presentation innebär ett föredrag på max 10 minuter. Abstrakt och presentationsspråk ska vara på svenska eller annat skandinaviskt språk.

De muntliga presentationerna kommer att sättas samman i sessioner utifrån teman som modereras. Det kommer att finnas möjlighet för åhörare att ställa frågor och interagera via den digitala konferensplattformen. Presentationerna kommer främst att göras digitalt via konferensplattformen. Ett fåtal personer kan erbjudas att presentera i den fysiska studion i centrala Stockholm. Dessa får en särskild förfrågan om det.

Om ni är flera medförfattare till ett abstrakt ber vi er att utse en, max två, presentatörer. Om ditt abstrakt blir godkänt för muntlig presentation i en direktsänd session så kommer en moderator att kontakta dig inför konferensen.

Muntliga presentationer kommer att spelas in och finnas tillgängliga i konferensplattformen i efterhand.

Symposium

Abstraktet skrivs under följande rubriker:

 • Bakgrund/syfte: ange bakgrund till ämnet och syfte med symposiets fördjupning
 • Metod/Tillvägagångssätt: beskriv tillvägagångssätt vid symposiet
 • Resultat/Förväntat resultat: beskriv förväntat resultat av symposiet
 • Slutsats/Praktisk tillämpning: beskriv slutsats eller den praktiska tillämpningen av symposiet. Här skrivs också om presentationsspråk är engelska

Se i övrigt instruktion för att lämna in abstrakt.

Ett symposium handlar om att gå på djupet inom ett ämne. Tiden är 45 minuter. Symposiet bör innehålla flera olika presentationer, varav minst två presentatörer och gärna involvera flera lärosäten, tvärprofessionella eller internationella inslag. Presentationen ska kunna göras digitalt via konferensplattformen. I något fall kan ett symposium erbjudas att presentera i den fysiska studion i centrala Stockholm.
Abstrakt och presentationsspråk ska företrädesvis vara svenska eller annat skandinaviskt språk, men om symposiet har ett internationellt perspektiv accepteras även engelska. Om presentationsspråket är engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Symposier kan komma att spelas in och finnas tillgängliga i konferensplattformen i efterhand.

Workshop

Abstraktet har följande rubriker:

 • Bakgrund/syfte: ange bakgrund till ämnet och målet med workshoppen och dess fördjupning
 • Metod/Tillvägagångssätt: beskriv tillvägagångssätt under workshoppen och hur interaktion med deltagarna ska ske, till exempel gruppindelning, diskussionspunkter eller annat
 • Resultat/Förväntat resultat: beskriv förväntat resultat av workshoppen
 • Slutsats/Praktisk tillämpning: beskriv vad deltagarna ska få ut av workshoppen

Se i övrigt instruktion för att lämna in abstrakt.

En workshop innebär en fördjupning i ett ämne där ett begränsat antal deltagare deltar aktivt tillsammans med presentatörerna. Tiden är 45 minuter. Workshoppen hålls digitalt via konferensplattformen och spelas inte in. Workshoppen bör ledas av minst två presentatörer. I abstraktet anges målet för workshoppen och hur interaktion under workshoppen ska ske samt vad deltagarna ska få ut.

Poster

Abstraktet har följande rubriker:

 • Bakgrund/syfte
 • Metod/Tillvägagångssätt
 • Resultat/Förväntat resultat
 • Slutsats/Praktisk tillämpning

Se i övrigt instruktion för att lämna in abstrakt.

En poster innebär att du presenterat ditt arbete samlat på en digital bild i form av en PDF-fil. Det är ett bra sätt att visa upp såväl forskning som kliniskt verksamhetsnära arbete i arbetsterapi till en stor publik. I abstraktet för poster kan språket vara svenska, annat skandinaviskt språk eller engelska. Om postern är på engelska ska detta ha skrivits i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Det kommer att tas fram en poster-mall för den som inte har någon annan mall att tillgå. Instruktioner för poster kommer att finnas att tillgå senare. Postrarna kommer att ha en egen utställning och en postertävling kommer att anordnas. Via konferensplattformen kommer du som posterpresentatör att kunna interagera med deltagarna.

Postrarna kommer att finnas tillgängliga i konferensplattformen i efterhand.