Vad gäller i händelse av krigsfara och krig?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Var och en ska tjänstgöra där de gör störst nytta. Som arbetsterapeut är det mycket möjligt att du kvarstår i din ordinarie tjänst eller att du tjänstgör inom någon annan verksamhet där du behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt. Det ena är värnplikt i försvarsmakten och det andra är civilplikt. Omfattas man inte av dessa omfattas du istället av allmän tjänsteplikt vilket innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera vid även vid krigsfara och krig.

Vad innebär höjd beredskap?

Regeringen kan vid fara för krig eller om krig bryter ut besluta om höjd beredskap (skärpt eller högsta beredskap). Vid krig råder automatiskt högsta beredskap. Om höjd beredskap råder, mobiliseras hela eller delar av totalförsvaret som består av militärt och civilt försvar.

Vad innebär det att jag har en krigsplacering hos min arbetsgivare?

Det innebär att du är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra där du anses göra nytta i händelse av krig. Krigsplacering gäller under höjd beredskap. Är du krigsplacerad under höjd beredskap kan du inte slippa krigsplaceringen genom att säga upp dig. Du kan få ha synpunkter på vilka uppgifter du vill utföra men du kan inte vägra att bli krigsplacerad. Både tillsvidareanställda och vikarier kan bli krigsplacerade och man kan bli placerad på en annan ort än där man vanligtvis arbetar. Att inte infinna sig till sin krigsplacering ses som arbetsvägran och kan leda till uppsägning. Vägrar man göra sin totalförsvarsplikt kan man även få böter eller fängelse.

Hur vet jag att jag är krigsplacerad?

Krigsplaceringar kan antingen vara militära eller civila. Om du har en militär krigsplacering så har du fått skriftlig information om det från Försvarsmakten. Om du har en civil krigsplacering får du den informationen från din arbetsgivare. Du ska bli skriftligen informerad av din arbetsgivare om till vilken tjänst och ort du blivit krigsplacerad, så att du vet vad du ska göra om det blir skärpt eller högsta beredskap. Det är arbetsgivarens rätt att fatta det beslutet och du har som anställd en skyldighet att acceptera det.

Vad gäller om jag inte är krigsplacerad?

Totalförsvarsplikten innebär att alla mellan 16 och 70 år i Sverige har en skyldighet att tjänstgöra där de gör mest nytta. Skillnaden mellan att ha en krigsplacering och att inte ha det är att den som är krigsplacerad redan i förväg vet var de ska inställa sig och vad de förväntas göra i händelse av krig.

På MSB:s webbplats håller du dig uppdaterad kring samhällsskydd och beredskap.