Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Mota ohälsan i grind

”Om samhället ska kunna utnyttja den fulla ­potentialen av vår kompetens behöver vi i ökad utsträckning finnas på grupp- och samhälls­nivå och framför allt måste människor få ta del av våra insatser innan ohälsa uppkommit.”

Ida Kåhlin, ordförandeVälfärdssverige står inför enorma ut­maningar. Vi ser en ökande andel sköra äldre, fler som lever länge med kronisk sjukdom och livslång funktionsnedsättning och en ökad psykisk ohälsa i alla ­åldersgrupper. Listan kan göras lång. Hur vi ska få välfärdens resurser att räcka är en fråga vi ställer oss allt oftare. Jag tror dock att de flesta är överens om svaret. Behovet av hälsofrämjande insatser är större än någonsin. I enlighet med FN:s Agenda 2030 måste vi säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. En hållbar hälsa är en avgörande faktor i skapandet av ett hållbart samhälle. 

Jag är övertygad om att Sverige på allvar måste börja tänka långsiktigt. Forskning och beprövad ­erfarenhet visar vad som främjar hälsa och vilka ­insatser som är hållbara. Men för att kunna åstadkomma detta måste vi anamma ett hälsofrämjande förhållningssätt i alla sektorer – i skola, i hälso- och sjukvård och omsorg och i det privata näringslivet. Hållbar hälsa måste bli en angelägenhet för hela samhället. Att främja hälsa är en gemensam uppgift.

Fokus måste flyttas från förebyggande av ohälsa till främjande av hälsa – från prevention till promotion. Vi i Sveriges Arbetsterapeuter vet hur vi kan bidra. Vi vet hur arbetsterapeuters kunskap och kompetens kan användas på ett effektivare sätt i skapandet av ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbetsterapeuter är en av flera hälsoprofessioner. Vi kan hälsa utifrån vårt egna unika perspektiv på människors aktivitet och delaktighet. Med fler arbetsterapeuter i förskola och skola skulle fler barn och unga kunna vara delaktiga i skolans ­aktiviteter på lika villkor.

Med fler arbets­terapeuter inom företagshälsovården skulle fler kunna få ta del av insatser som främjar aktivitets­balans innan ohälsa uppstår. Med fler arbetsterapeuter inom Migrationsverkets verksamheter skulle nyanländas aktivitetsförmåga kunna främjas, något som skulle förbättra möjligheterna till integration. Med ökat fokus på före­byggande insatser till äldre skulle fler kunna känna sig trygga med att bo hemma längre. Jag skulle naturligtvis kunna fortsätta och ge fler exempel, men det är inte poängen. Det väsentliga som denna uppräkning visar är att arbetsterapeuters kompetens i högre utsträckning behöver finnas där människor finns, ute i samhället – i skolor, på kommunens träffpunkter och på ­arbetsplatser inom privat såväl som ­offentlig verksamhet. Om samhället ska kunna ­utnyttja den fulla ­potentialen av vår kompetens behöver vi i ökad utsträckning finnas på grupp- och samhälls­-nivå och framför allt måste människor få ta del av våra insatser innan ohälsa uppkommit. 

Arbetsterapeuters betyd­else för hållbar hälsa behöver ett större utrymme framöver, i den ­offentliga debatten såväl som när Välfärdssverige rustar sig för att anta framtidens utmaningar. Sveriges ­Arbetsterapeuter är redo att bidra.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 1, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.