Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Arbetsterapi är en kraft för jämlik hälsa

”Arbetsterapeuters insatser är ett viktigt bidrag till jämlik hälsa redan i dag, men vår kompetens skulle kunna användas i större utsträckning och på nya sätt.”

Ida KåhlinVi får en allt bättre hälsa i Sverige, men trots det ökar hälsoklyftorna för varje år. Jag tror att den ojämlika hälsan är en av vår tids största utmaningar. Om vi ska kunna bevara och utveckla välfärden måste denna negativa trend brytas.

Den 2 juni överlämnade Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande till regeringen. Kommissionen har under två år tagit fram förslag som ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas, inom en generation.

Sveriges Arbetsterapeuter har självklart följt kommissionens arbete och vid flera tillfällen lämnat synpunkter. Inte minst har vi tillsammans med de andra professions- och fackförbunden Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkarförbundet, Sveriges Yngre Läkares förening, Vision och Vårdförbundet drivit ett opinionsarbete gentemot kommissionen för att synliggöra hur hälso- och sjukvårdens aktörer kan bidra. Tillsammans har vi agerat för att hälso- och sjukvårdens kompetens och resurser i större utsträckning ska användas utanför sjukvårdens traditionella väggar för att möta dem som i dag har liten eller ingen kontakt med vården. Vi har också lyft betydelsen av en mer personcentrerad vård, där insatserna ska styras av patienternas och brukarnas förutsättningar och behov. Och inte minst har vi – som representerar över 700 000 medarbetare inom hälso- och sjukvård – betonat betydelsen av hälsofrämjande arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ingen medarbetare inom hälso- och sjukvården, vars uppgift är att främja hälsan, ska behöva bli sjuk av sin arbetssituation.

Jag kan konstatera att Kommissionen för jämlik hälsa har lyssnat till våra synpunkter. Det slutbetänkande som överlämnats till regeringen är ett gediget arbete med många viktiga förslag som kommer att skapa bättre förutsättningar för en jämlik hälsa.

Genom åtta målområden föreslås politiska beslut skapa mer jämlika villkor. Det handlar exempelvis om insatser som tar hänsyn till barns och ungas villkor i förskola och skola, det handlar om insatser för att skapa ett arbetsliv som är hållbart för hela arbetsmarknaden och det handlar om insatser för att skapa en tillgänglig hälso- och sjukvård.

Arbetsterapeuters insatser är ett viktigt bidrag till jämlik hälsa redan i dag, men vår kompetens skulle kunna användas i större utsträckning och på nya sätt. Flera av förbundets fokusfrågor ligger glädjande också i linje med kommissionens föreslagna målområden. Med fler arbetsterapeuter i elevhälsan kan vi bidra till en likvärdig skola som främjar psykisk hälsa och motverkar utanförskap. Med fler arbetsterapeuter och nya arbetssätt inom primärvården kan vi skapa förutsättningar för tidiga rehabiliteringsinsatser vid sjukskrivning och därmed snabbare återgång i arbete. Med fler arbetsterapeuter som jobbar med mottagande, sysselsättning och andra etableringsstödjande insatser kan vi ­bidra till att nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn kan skapa struktur och meningsfullhet i vardagen och därmed snabbare etablera sig och känna sig hemma i sitt nya land.

Vi kan och vi vill bidra. Den kraften bör samhället använda i strävan mot att sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 4, 2017

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2017-06-21

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.