Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Vi måste bli fler!

Om inte fler arbetsterapeuter utbildas vid våra läro­säten än i dagsläget kommer vi inte att räcka till. Ansvariga beslutsfattare måste ta sitt ansvar och utbilda arbetsterapeuter i enlighet med det behov som finns i sam­hället, nu och i framtiden. Och det är bråttom!

Ida KåhlinVår profession har en unik kompetens. Vi får människors vardag att fungera och vi gör det genom personcentrerade insatser där vi alltid utgår från samverkan mellan personen, dennes miljö och vardagliga aktiviteter. Vår kompetens har ett stort värde för de personer som är i behov av våra insatser, men också ett stort värde ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi är en förutsättning för skapandet av ett jämlikt och hållbart samhälle. Men då måste det finnas arbetsterapeuter att tillgå. 

Arbetslösheten bland förbundets medlemmar är ­rekordlåg. Enligt Arbetsförmedlingen är det i dags­läget bara en halv procent av alla legitimerade arbetsterapeuter som är heltidsarbetslösa. Efterfrågan på ­arbetsterapeuter är hög och det är låg konkurrens om jobben. Detta är förstås glädjande och positivt ur många aspekter – inte minst gällande lönefrågan. Nu har vi chansen! Men det är också oroande. 

Det är i dag problem att rekrytera arbetsterapeuter till utannonserade tjänster – och inte bara i glesbygdskommuner, utan i hela landet. Vår kompetens efterfrågas, men vi är för få. Denna situation kan lätt resultera i ökad arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och generellt dålig arbetsmiljö. Det är ett hot mot vår möjlighet till ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. 

Bristen på arbetsterapeuter skapar också en risk att arbetsgivare anställer personer som tillhör andra ­professioner i stället för oss. Det ser vi tyvärr redan ­enstaka exempel på, något som vi i förbundet är djupt oroade över. Vår kompetens kan inte ersättas av andra professioner. Om en verksamhet behöver en arbets­terapeut så är det en arbetsterapeut som ska anställas – ingen annan. Allt pekar också på att efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens kommer öka ytterligare. Det beror på att den åldrande befolkningen skapar ett ökat behov av förebyggande och rehabiliterande insatser, men också på en generell befolkningstillväxt till följd av ökad migration. Efterfrågan på vår kompetens kommer även att öka på arenor där vi inte finns i dag, som elevhälsan. Den ökade efterfrågan måste också sättas i relation till de stora pensionsavgångarna inom professionen de närmaste tio åren. 

Den ökade efterfrågan är positiv för vår profession, men om ingen förändring sker kommer vi inte ha tillräckligt många arbetsterapeuter för att möta denna ­utveckling. Vi måste bli fler! Om inte fler arbetsterapeuter utbildas vid våra lärosäten än i dagsläget kommer vi inte att räcka till. Ansvariga besluts­fattare måste ta sitt ansvar och utbilda ­arbetsterapeuter i enlighet med det behov som finns i sam­hället, nu och i framtiden. Och det är bråttom! 

Från förbundets sida prioriterar vi denna fråga. Detta är viktigt och kräver vår kraft och vårt fokus. Vi är redo att kämpa för att arbetsterapi även fortsättningsvis bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle. Vi är redo att kämpa för att tillgången på arbets­terapeuter motsvarar samhällets behov. 

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 3, 2016

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2016-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.