Hoppa till innehåll

TA | Vårdvalens ersättningssystem måste förbättras

Ledare av Lena Haglund, ordförande, FSA.

Sedan lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 2009 har vi kunnat följa införandet av vårdval i landstingens primärvård under flera år – och nu måste vi säga ifrån! I många landsting och regioner har vårdvalet inte utformats för att säkerställa patientens rätt att möta en arbetsterapeut om man har behov av det.

Dagens utformning av vårdval har för många patienter inneburit att de inte får tillgång till en arbetsterapeut som kan utreda och stödja deras förmåga att klara sina dagliga aktiviteter och vara delaktiga i samhället. Exempelvis ser vi att patienternas tillgång till demensutredning inte är självklar i alla landsting och att utredningar om kognitiv svikt inte heller sker. Detta medför att kognitiva hjälpmedel inte kan sättas in. Ett annat exempel är att arbetsförmågan inte bedöms och att man inte har möjlighet att göra arbetsplatskartläggningar vid sjukskrivning. Uppgifter som torde vara självklara i en modern och kunskapsbaserad primärvård.

Vi ser hur flera landsting väljer ersättningssystem som hindrar arbetsterapeuter att utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom har inflytandet över arbetssituationen minskat betydligt. Arbetet påverkas på många håll av dåliga ekonomiska styrmodeller som leder till bristande patientsäkerhet i vårdkedjan. Långa avbrott i tid mellan tränings- och aktivitetsinsatser när man går från slutenvård till öppenvård är ett exempel. Ett annat är att man får vänta alltför länge på att få de hjälpmedel man behöver. Vårdvalets utformning i de olika landstingen ska inte och får inte strida mot principer för en god, säker och jämlik vård.

I flera vårdvalsmodeller ges inte heller förutsättningar för arbetsterapeuten att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Tid för att bedriva utveckling och forskning ingår sällan! För att kunna erbjuda en kunskapsbaserad arbetsterapi måste fort- och vidareutbildning vara naturliga inslag i arbetet, betalas av arbetsgivaren och beaktas i ersättningssystemen. Arbetsterapeuter måste ges möjlighet att arbeta med såväl förebyggande, utredande som behandlande insatser.

Uppföljning och utvärdering av dessa är av stor betydelse för att uppnå hög kvalitet i arbetet. Staten och SKL har dessvärre inte till fullo levt upp till sitt ansvar för en nationell och kontinuerlig uppföljning av vårdvalen. De uppföljningar som
är gjorda belyser inte alls alla de insatser som invånarna erhåller i primärvården.

Jag är väl medveten om att Sverige ser väldigt olika ut vad gäller förutsättningar för vårdval, men patientens rätt till arbetsterapi måste garanteras oavsett ersättningsmodell. Man måste exempelvis säkerställa att patienter med mer komplexa behov möter specialiserad, fördjupad kompetens hos arbetsterapeuten och samverkan kring arbetsterapiresurser mellan olika vårdgivare måste säkerställas. De vårdvalsmodeller som införs måste ha ersättningsnivåer som bidrar till att invånarna får en säker och högkvalitativ vård oavsett i vilken regi vården bedrivs och oavsett storlek på enheten.

Nu väntar några veckors semester för flera av oss – ta vara på ledigheten, njut
och koppla av. Frågan om vårdval och dess konsekvenser för arbetsterapeutiska
insatser kommer att ligga högt på agendan även i höst!

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-11

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.