Hoppa till innehåll

TA | Ny myndighet tar över tillsynen från Socialstyrelsen

Den 1 juni 2013 bildas en ny myndighet – Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har hittills haft olika uppdrag och roller. Myndigheten meddelar föreskrifter på vissa områden och har således en normerande verkan. Dessutom bedriver myndigheten en omfattande verksamhet både med att definiera vad som är god vård genom exempelvis nationella riktlinjer och genom att följa upp och utvärdera verksamheter. Samtidigt granskar Socialstyrelsen genom sin tillsyn att verksamheterna följer vad myndigheten har fastställt ska gälla.

Syftet med förändringen är att tillsynsarbetet ska stå självständigt från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning, uppgifter som ligger kvar på Socialstyrelsen. Observera också att Socialstyrelsen även fortsättningsvis kommer att ansvara för att utfärda legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den nya myndigheten kommer att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Tillsynen avser både verksamheten som sådan och
personalen som arbetar där. Myndigheten kommer också att ansvara för tillståndsprövning inom dessa områden.

Huvuduppgiften för IVO blir att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra författningar. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, exempelvis lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej
verkställda beslut.

IVO kommer också att pröva ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS och ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten.

IVO tar över den personal som i dag arbetar på Socialstyrelsens tillsynsavdelning och inom aktuell tillståndsverksamhet. Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet när det gäller tillsyn och tillståndsprövning är densamma som den Socialstyrelsen haft att tillämpa. 

Tillsynsverksamheten bedrivs på de regionala avdelningarna med kontor i Umeå (Nord), Örebro (Mitt), Stockholm (Öst), Jönköping (Sydöst), Göteborg (Sydväst) och Malmö (Syd). Tillståndsverksamheten bedrivs på den regionala avdelningen i Stockholm (Öst). Generaldirektören och myndighetens övergripande avdelningar har kontor i Stockholm.

Från den 1 juni 2013 finns kontaktuppgifterna till IVO på www.ivo.se.

Dina Jacobson
Professionsjurist, FSA

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.