Hoppa till innehåll

TA | Dagrehabilitering kan ha en positiv inverkan

Ny avhandling av Anita Tollén, Örebro universitet, www.oru.se.

Anita Tolléns avhandling Äldre personers dagliga liv och betydelse av kommunal dagrehabilitering tar sin början i hur det dagliga livet kan uppfattas av äldre personer som drabbats av fysiska funktionsnedsättningar (studie I) och på deras förväntningar på dagrehabilitering (studie II). Deltagarna i båda studierna var 22 personer som intervjuades några veckor innan de påbörjade dagrehabilitering.

Intervjuerna genomfördes och analyserades enligt en kvalitativ ansats. Därefter studerades betydelsen av dagrehabilitering i två utvärderingar. En icke målstyrd utvärdering genomfördes för att beskriva deltagares egna upplevelser av eventuella förändringar i det dagliga livet efter avslutad dagrehabilitering och möjliga förklaringar till dessa förändringar (studie III).

Den andra utvärderingen genomfördes som en målbaserad utvärdering för att beskriva individuella behandlingsmål och graden av måluppfyllelse dokumenterade i arbetsterapeutjournaler (studie IV).

Resultatet från studie I visade att upphörandet av aktiviteter gav upphov till resignation och uppgivenhet för deltagare, medan andra var nöjda med att delegera utförandet till andra. I studie II visade resultatet att deltagarna förväntade sig fysisk träning och umgänge på dagrehabiliteringen. Resultatet i studie III, i form av berättelser, beskriver positiva förändringar av aktivitetsutförande och välbefinnande. Vidare framkom att det var en kombination av flera ”händelser” på dagrehabiliteringen som bidrog till förändringarna.

I studie IV visade resultatet att den största andelen mål relaterade till förbättrad gångförmåga och att en majoritet av målen var helt eller delvis uppnådda.

Sammanfattningsvis visade resultatet att dagrehabilitering kan ha en positiv inverkan på deltagares dagliga liv. 

För mer information, kontakta Anita Tollén på 019-30 37 41 eller anita.tollen@oru.se.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.