Hoppa till innehåll

TA | ”Vi är väl förberedda”

Ledare av Lena Haglund

I många sammanhang har det talats och skrivits om att framtidens patienter inte kommer att nöja sig med att enbart vara tacksamma för de insatser som hälso- och sjukvården bestämmer sig för att ge dem. Framtidens patient kommer att vara påläst och kunnig och kan därmed ställa krav på att bli delaktig och vara medaktör i sin egen vård och behandling.

Redan den omvärldskarta som fanns med i FSAs första strategiska agenda för åren 2001–2009 innehöll begreppet ”den nya patienten”. Denna beskrevs som en kunnig aktör som skulle ställa krav på vårdgivare och professioner på ett annat sätt än tidigare.

Vad har då hänt sedan 2001? Myndigheten för Vårdanalys bildades år 2011 och har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

De presenterade i februari i år en utvärdering av den patientcentrerade vården i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder och hur den skulle kunna bli bättre. Svenska patienter upplever att tillgången på information är dålig, de känner sig inte delaktiga och som medaktörer i sin egen behandling. Sverige hamnade sist i myndighetens utvärdering.

Regeringen har också tillsatt en patientmaktsutredning för att ge förslag på hur patienten ska få mer att säga till om.

Utredningens delbetänkande, SOU 2013:2, föreslår en ny patientlagstiftning i syfte att både stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Den nya patientlagen föreslås bland annat innehålla bestämmelser om att reglera patientens rätt till anpassad information och att patientens medverkan i den egna vården ska utgå från egna önskemål och individuella förutsättningar.

Hur ser då vardagen ut för arbetsterapeuterna? Ställer våra patienter/klienter i dag oftare krav på att få information om vilka resultat olika interventioner ger för just deras aktivitetsnedsättning? Eller efterfrågas interventioner som de har läst om och tror passar bättre för de upplevda problemen?

Hur bemöter arbetsterapeuter personer som både har frågor och ifrågasätter det som vi alltid har gjort? Förvissar vi oss om att personer och närstående förstår den information som vi ger och har vi metoder för att vid behov anpassa vår information så att de har möjlighet att bli delaktiga och vara medaktörer?

Oavsett vilka våra nuvarande och framtida patienter/klienter är, eller var vi möter dem, så måste vi som profession vara beredda att släppa på expertrollen och i stället dela med oss av vår kunskap, för att de ska kunna vara delaktiga och medverka i sin vård och behandling. Relationen mellan arbetsterapeut och patient/klient blir mer jämlik.

Detta ställer krav på att vi som arbetsterapeuter visar god pedagogisk förmåga och förmåga att leda och motivera i förändringsprocesser och livsstilsförändringar hos våra klienter. Här är faktiskt arbetsterapeuter väl förberedda. Vi är en profession som redan i dag arbetar med att coacha våra patienter/klienter i att hantera en komplicerad livssituation orsakad av nedsatt aktivitetsförmåga och förändrade roller i privatliv, arbete/skola och fritid.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.