Hoppa till innehåll

TA | Konsten att skriva ett intyg

En viktig skyldighet för dig som är legitimerad arbetsterapeut är att skriva intyg för olika ändamål. Ett intyg kan få stor betydelse för den enskildes rätt till exempelvis bostadsanpassningsbidrag eller ersättning från Försäkringskassan och försäkringsbolag. Det är därför viktigt att du skriver intyget med stor omsorg och noggrannhet.

Text: Dina Jacobson

Tänk på att formulera din bedömning utifrån de objektiva fakta som du har fått fram. Din medicinska bedömning är ingen myndighetsutövning och det är inte din uppgift som legitimerad yrkesutövare att ta ansvar för konsekvenserna av ditt intyg. Det är i stället den ansvarige handläggaren som utifrån sitt regelverk bedömer om den enskilde har rätt till en förmån.

Vid intygsskrivning kan flera frågor bli aktuella. När måste du som arbetsterapeut skriva intyg? Hur ska det vara utformat och kan den enskilde påverka innehållet i intyget?

Alla legitimerade yrkesutövare som är skyldiga att föra patientjournal är också enligt patientdatalagen skyldiga att utfärda intyg om vården på begäran av patienten. Det innebär att du som arbetsterapeut ska lämna uppgifter om undersökning, vård eller behandling.

Din skyldighet att utfärda intyg kan också framgå av andra författningar,
exempelvis bestämmelserna om bostadsanpassningsbidrag. Slutligen kan din skyldighet att utfärda intyg följa av olika överenskommelser som din arbetsgivare har ingått.

Ett intyg måste vara utformat enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera, framgår vilka krav som ska uppfyllas när intyg utfärdas om någons vård eller grundas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet.

Av föreskrifterna framgår att du endast ska uttala dig om förhållanden som du har tillräcklig kännedom om. Var tydlig med vad som är dina egna uttalanden och observationer och vilka uppgifter som kommer från andra personer, myndigheter eller organisationer. Ange ändamålet med intyget och var noggrann med vilka uppgifter som ligger till grund för din bedömning. Det ska klart framgå om du exempelvis har använt dig av olika bedömningsinstrument eller har gjort hembesök. Tänk också på hur du formulerar dig så att du respekterar intygspersonens självbestämmande och integritet.

Det är patienten som bestämmer om han eller hon vill ha ett intyg av dig för olika ändamål. Däremot är du som yrkesutövande inte skyldig att utforma ett intyg exakt som patienten vill. Accepterar inte patienten innehållet i intyget kan han eller hon välja att inte använda sig av det. Det är därför viktigt att du inte skickar in ett intyg direkt till någon utomstående utan att den enskilde uttryckligen har samtyckt till detta.

Observera att du ska avböja att utfärda ett intyg om du inte har tillräcklig kompetens eller erfarenhet eller inte kan iaktta kraven på opartiskhet. Om du känner dig tveksam till din kompetens att utfärda intyg ska du vända dig till din arbetsgivare och begära utbildning.

Under våren och hösten kommer FSA att erbjuda utbildningar om intygsskrivning på fyra orter i landet. Håll utkik i FSAs kalendarium.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.