Hoppa till innehåll

TA | Med etiska riktlinjer möter vi personen med respekt

Ledare av Lena Haglund

I slutet av förra året passerade vi äntligen 10 000 medlemmar. Förbundet har cirka 90 procent av alla aktiva legitimerade arbetsterapeuter som medlemmar. Detta är mycket bra, men jag tycker att vi borde ha 100 procent! Ju fler medlemmar vi företräder, desto större tyngd ges våra frågor. Genom att organisera alla arbetsterapeuter i Sverige får FSA möjlighet att göra mer. Vi kan vara än mer aktiva i vår opinionsbildning, vi kan ordna än fler kunskapsförmedlande seminarier och fortbildningskurser och vi kan driva de fackliga frågorna med än större respekt.

Arbetsterapeuten ställs dagligen inför många olika situationer i sitt yrkesutövande, där hon eller han måste göra val och ta ställning. Ställningstaganden som alltid påverkar de klienter och patienter vi arbetar tillsammans med. Jag vill starkt uppmuntra er alla till att samlas kring vår reviderade etiska kod, som fullmäktige i november beslutade om. Du kan köpa ett tryckt exemplar från förbundet till medlemspris eller ladda ner den från vår webbplats, www.fsa.se.

Bilda samtalsgrupper med kollegor, diskutera och reflektera kring hur yrkets filosofiska grundantaganden och yrkets mål och uppgifter påverkar det egna yrkesutövandet. Hur bemöter vi och förhåller oss till de personer som vi har omkring oss, för att få legitimitet och förtroende för våra insatser? Det är när de etiska riktlinjerna tillämpas i det dagliga arbetet och blir en naturlig vägvisare och kompass vid alla val och ställningstaganden i vardagen, som mötet med patienter och klienter sker med empati och stor respekt.

Som arbetsterapeuter har vi ansvar för att de insatser vi erbjuder våra patienter och klienter är säkra och har en granskad evidens, men detta är inte tillräckligt.
Arbetsterapeutens erfarenhet och patientens/klientens syn på de erbjudna insatserna måste kombineras med den evidensbaserade kunskapen i varje unik behandlingssituation. Den etiska koden är då ett mycket värdefullt verktyg för att fånga upp frågor om relevans och värdering hos arbetsterapeuten och patienten/klienten.

Jag tror att alla strävar mot en välfungerande arbetsterapiverksamhet, en verksamhet som har sin utgångspunkt i patientens och klientens behov av arbetsterapiinsatser. En verksamhet som ger möjlighet till reflektion, engagemang och stolthet över det man gör. Men en gedigen och rättfärdig vardagsetik kräver kontinuerlig diskussion och reflektion. Detta måste få ta tid i det dagliga arbetet.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA
lena.haglund@fsa.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.