Hoppa till innehåll

TA | Lönestatistiken 2012 – hur ligger du till?

Vi tackar alla som svarat på vår årliga webbenkät och bidragit med uppgifter till statistiken. Svarsfrekvensen var i år lägre än de senaste åren, 80,5 procent, men resultatet innebär ändå tillförlitlig och användbar statistik.

Våra lokala företrädare i kretsarna medverkar med värdefulla insatser till totalresultatet genom personliga påminnelser till kollegor och uppdaterade
e-postadresser.

Tabeller, som utifrån olika variabler visar löneläget i september 2012, finns på FSAs webbplats. Logga in på medlemswebben och sök under Lön – Lönestatistik. Där finns FSAs lönestatistik sedan 2006 och framåt. Om du inte har tillgång till internet kan du beställa statistiken i pappersform från kansliet eller kontakta någon av FSAs lokala företrädare.

På medlemswebben finns också Saco Lönesök, som ger möjlighet att ta fram statistik inte bara för medlemmar i FSA utan även medlemmar i andra Saco-förbund. Där finns också den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarna i stat, kommun och landsting. Med hjälp av Saco Lönesök kan du enkelt ta ut tabeller och diagram, både som stöd inför lönesamtalet och inför en anställningsintervju. För bästa resultat bör man börja med några få urvalskriterier och sedan göra jämförelser mellan olika urval. Lönestatistik ska alltid användas med sunt förnuft. Statistiken visar inte vilken lön du ska ha, utan hur löneläget ser ut vid en viss tidpunkt utifrån vissa kriterier!

Löneutvecklingen var lägre än året före

 

Den totala individuella löneutvecklingen från september 2011 till september 2012 var 3,1 procent och det är lägre än året före. Det är alltid svårt att mäta utfallet eftersom lönen mäts i september oavsett om löneförhandlingarna är klara eller inte. Därför kan löneutvecklingstalet inte direkt relateras till utfallet i löneförhandlingarna. Vi vet att många arbetsplatser var sena med sina lönerevisioner, men över 70 procent var klara med 2012-års löner vid mättillfället.

Regionala skillnader

Det framgår av statistiken att statligt anställda ligger på betydligt högre lönenivå än övriga. Lägst medellöner har arbetsterapeuter i landsting/regioner och det är där som 45 procent av medlemmarna arbetar. Lönerna varierar inte bara mellan de olika arbetsmarknadssektorerna, de skiljer också mellan olika delar av landet.
Högst medellöner för grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut finner vi i Stockholm, Gävleborg och Kronoberg. Där är medellönen över 27 000 kronor per månad. Lägst medellöner har de i Örebro och Västerbotten.

Störst skillnad mellan kretsarna finner man vid jämförelse av medellönerna i primärkommunerna. Det skiljer över 3 000 kronor per månad mellan medellönen i primärkommunerna i Stockholms nordöstra krets och Dalarna.

Skillnaden mellan högsta och lägsta medellönen för landstingsanställda är inte lika stor. Det skiljer 2 443 kronor per månad mellan medellönen i Region Skåne och Västerbottens läns landsting. Jämförelserna avser grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut.

Därför är det alltid viktigt att ta reda på löneläget på olika arbetsplatser när man söker nytt jobb. Det är rätt tillfälle för att kunna påverka lönen, för felaktigt satta löner är nästan omöjliga att rätta till i efterhand utan att byta arbetsgivare.

Första jobbet – nyexaminerades löner

En bra ingångslön är viktig för löneutvecklingen under hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid en senare löneöversyn och dålig marknadsföring för hela yrkesgruppen. FSAs ingångslönerekommendation syftar till att driva upp ingångslönerna, vilket på sikt förbättrar löneutvecklingen för hela yrkeskåren. Vi måste därför vara noga med att nyutbildade får rätt lön när de söker sitt första jobb. Medellönen för nyexaminerade arbetsterapeuter var 2012 omkring 23 300 kronor per månad och det visar sig att det är landstingen och regionerna som betalar de absolut lägsta ingångslönerna.

Löneutveckling för cheferna i förbundet

FSA har många medlemmar som är chefer och för att tillvarata deras specifika intressen har FSA ett chefsnätverk och en chefsgrupp. Hälso- och sjukvården, där de flesta av FSAs chefer är verksamma, men även övriga arbetsmarknaden, genomgår snabba förändringar, vilket innebär att allt större krav ställs på cheferna. För att den individuella lönesättningen ska fungera krävs att cheferna ges förutsättningar att hantera lönefrågorna och eget handlingsutrymme. Samtidigt har de flesta chefer anställningar av samma slag som huvuddelen av övriga medarbetare. Därför finns det anledning att specifikt bevaka deras löneutveckling.

Löneutvecklingen för chefer har varit bättre än för övriga befattningar. Den individuella löneutvecklingen var under mätperioden 4,2 procent för cheferna.

Höj kvaliteten i lönesamtalen – vässa argumenten

Förbered dig genom att sätta dig in i förutsättningarna för lönerevisionen i de centrala avtalen och fundera över de lönekriterier som gäller på just din arbetsplats. Försök att relatera kriterierna till reella situationer i ditt arbete. 82 procent av de som var klara med 2012 års löneöversyn har haft lönesamtal med sin chef och alltfler börjar upptäcka det material som förbundet tagit fram som stöd för att lönesamtalet ska bli en konstruktiv diskussion mellan chef och medarbetare. Det finns mycket material för att du som medlem ska vara förberedd och välinformerad. FSA har många välutbildade fackliga företrädare ute i verksamheten som kan ge stöd och bra argument. Använd lönestatistiken för att ge argumenten tyngd och trovärdighet. Det lönar sig!

Agneta Thor
Förbundssekreterare, FSA
Agneta.thor@fsa.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.