Hoppa till innehåll

TA | In- eller utskrivning – det är frågan

På en av de tre största akutmottagningarna i landet, med högt patienttryck och intensivt tempo, arbetar arbetsterapeuterna Åsa Dahlqvist och Linda Möller. En ovanlig men utmanande miljö där deras kompetens efterfrågas alltmer.

Text: Anki Wenster

När Åsa Dahlqvist och Linda Möller på Internmedicinska kliniken kontaktas av akutläkare eller sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Malmö, handlar det ofta om att en äldre patient har kommit in efter ett fall i hemmet. Patienten har inte fått någon fraktur och har medicinskt inte behov av inläggning, men frågeställningen kvarstår: kan patienten klara sig i sin hemmiljö.

– Det första steget är att nå patienten på den nivå han eller hon befinner sig och bilda sig en uppfattning om hur det fungerat hemma tidigare. Nästa steg är att omsätta hur det kommer att fungera utifrån vad som hänt, vår aktivitets- och funktionsbedömning. Vi utgår från patientens behov och inte från diagnos, vilket gör vår kompetens oerhört värdefull, säger Åsa Dahlqvist.

– En styrka och trygghet är att vi arbetar i team med en sjukgymnast och gör en gemensam bedömning och sedan i dialog med läkare och sjuksköterska kommer fram till ett beslut, säger Åsa Dahlqvist. 

Att ta sig tid och se bakom diagnosen är oerhört viktigt, påpekar Linda Möller, att visa respekt, empati och lyhördhet för patienten, som självklart är delaktig i de beslut som tas. Hur lång tid bedömningen tar är individuellt och beroende på patientens funktion, behov och vilka insatser som krävs. De träffar patienter i alla åldrar och med alla diagnoser. Vissa situationer är svårare än andra, menar de.

– Det kan handla om att patienten har en kognitiv svikt och saknar insikt om sin problematik, eller en situation när anhöriga gärna vill företräda patienten och där man vänligt får be att de väntar utanför undersökningsrummet, säger Åsa Dahlqvist.  

Andra tillfällen kan vara när patient-er saknar socialt nätverk eller är i behov av hemtjänst eller hjälpmedel, men på grund av en svår ekonomisk situation inte kan ta emot hjälp. Linda Möller minns tydligt en händelse när en anhörigs beteende gjorde situationen svårbedömd, samtidigt som patienten hade kognitiva svårigheter. 

– Jag förespråkade att patienten skulle läggas in, med stöd av akutläkaren, men den anhörige var påstridig och hävdade starkt att patienten ville hem. 

Linda, sjukgymnastkollegan, och akutläkaren var överens om att inläggning var den bästa lösningen för patienten – men patienten skrevs hem. 

– Det var ett klart etiskt dilemma, var det vår bedömning eller patientens eller den anhöriges vilja, som skulle vara avgörande, säger Linda.

Rehabbedömningen väger tungt i beslutsprocessen, där läkaren är den som tar det slutgiltiga avgörandet om patienten ska skrivas ut eller läggas in. I en vardag som innebär högt patienttryck och brist på vårdplatser är en viktig del av arbetet att ”våga stå på sig i diskussioner” med övrig vårdpersonal.

Det kan handla om en patients behov av inläggning såväl som att insatser ordnas via kommunen och att patienten kan få åka hem. De flesta patienter som Åsa och Linda träffar kommer hem. Utifrån behov tas kontakt med kommunen som följer upp med de insatser som behövs för att trygga hemgången.

Miljön på akutmottagningen kan upplevas tuff, det är de medvetna om. För närvarande är de tre arbetsterapeuter som alternerar och varvar akutmottagningen med avdelningsarbetet på sin klinik och för Åsa Dahlqvists del en halvtidstjänst som klinisk lärare.

– Att våga ta beslut är en viktig del av vårt arbete och att aldrig veta vad man ställs inför är en annan del. Från patienterna får man direkt feedback för de insatser som görs och det är en oerhört positiv del av arbetet, säger Linda Möller.

Åsa Dahlqvist, som har längst erfarenhet av arbetet på akutmottagningen
anser att det har hänt mycket de senaste fem åren.  

– Vi har kommit långt som yrkesgrupp och efterfrågas för vår kompetens på ett annat sätt i dag.  Fokus har hela tiden legat på den kvalitet vår verksamhet ger patienten och vi har haft ledningen med från början, men förhoppningen är att vi framöver i ännu högre grad ska konsulteras, för det finns ett stort mörkertal av patienter som behöver våra insatser.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.