Hoppa till innehåll

TA | Etiska koden – vägledning i kniviga fall

Den etiska koden har reviderats. Exempelsamlingen är uppdaterad och en del nya exempel är verkliga fall från medlemmar. Koden är tänkt som ett redskap för svåra avvägningar.

Text: Jane Bergstedt

Den etiska koden antogs första gången 1992, då bildades även FSAs Etiska råd. Några revideringar har genomförts under åren och förra året var det dags för ytterligare en.

– Vi har sett över termer och begrepp så de bättre överensstämmer med ICF och vi har också sett till att språkbruket känns aktuellt. Exempelvis har diskussionen om patientbegreppet landat i att vi använder ordet person. Beroende på var man arbetar används olika ord, allt från patient och brukare till klient och kund, säger Margareta Lindberg, som varit ordförande för rådet sedan starten och avgick i samband med fullmäktige i november.

Revideringen har de sex ledamöterna i rådet genomfört tillsammans. Förslaget gick sedan ut på remiss till kretsarna.

Tio av 28 kretsar svarade och var positiva. De tyckte att strukturen blivit tydligare och enklare, är lätt att ta till sig och att exemplen är bra och verklighetsförankrade.

– Vi hoppas att kretsarna kan inspireras av den nya koden och diskutera etiska dilemman tillsammans på sina medlemsmöten, säger Mari Broqvist, en av ledamöterna, som valdes om för ytterligare tre år i rådet. 

– Jag vet att intresset är stort att få prata om de här frågorna och berätta om egna etiska dilemman, inte minst när det gäller prioritering, som är mitt specialområde.

Mari Broqvist är koordinator på Prioriteringscentrum i Linköping sedan starten år 2000, ett av de nationella kunskapcentra som finns inom vård och omsorg. Hon arbetade tidigare strategiskt med dessa frågor inom landstinget i Östergötland efter ett antal år i klinisk verksamhet och som konsult i värdestrategiska frågor.

– Prioriteringscentrum arbetar mycket med metodstöd och handledning, men vi tar aldrig ställning till vilka prioriteringar en verksamhet bör göra. Men att få diskutera etiska frågor och arbetet med prioritering med andra i en handledningsgrupp är efterfrågat. Det är svårt att sitta själv med valen och besluten även inom områden där Socialstyrelsen gett ut riktlinjer, säger hon.

Prioriteringsfrågorna har också blivit allt mer aktuella i takt med att de ekonomiska resurserna tryter. Ett nytt exempel som belyser detta finns bland kodens 13 fallbeskrivningar.

– Vi har försökt täcka in flera olika verksamhetsområden och frågeställningar i exemplen. Kodens analysmodell i tre steg är det tillvägagångssätt vi
rekommenderar att man använder sig av för alla slags etiska dilemman. De första exemplen får en noggrann genomgång enligt modellen som stöd på vägen,
säger Margareta Lindberg.

FSAs etiska kod används i grundutbildningen på universitet och högskolor. Den ger en bra sammanfattande beskrivning av den arbetsterapeutiska värdegrunden som ett komplement till lagstiftningen.

I den kliniska verksamheten kan den användas både av enskilda arbetsterapeuter och tas upp i arbetsgrupper och team.

– Prata om de här frågorna på jobbet! Det är hela tiden svåra avvägningar som måste göras i det dagliga arbetet, uppmanar Mari Broqvist.

Margareta Lindberg instämmer:

– Patienterna ställer höga krav i dag och de är mer pålästa om sina rättigheter. Det kräver beslut grundade på en genomtänkt analys så att man kan förklara hur man kommit fram till dem.

Fakta

 • FSA antog den etiska koden första gången 1992 då även Etikrådet inrättades.
 • Etikrådet ska bestå av sex ledamöter med intresse och kunskap i etiska frågor.
 • En ledamot ska vara fackutbildad etiker med intresse för vårdetiska frågor, fem utses bland FSAs medlemmar och får inte samtidigt sitta i förbundsstyrelsen.
 • Etikrådet ska stötta medlemmar i yrkesetiska frågor, stimulera till en aktiv debatt i etiska frågor och fortlöpande revidera och uppdatera den etiska koden, genom att föreslå förbundsstyrelsen att lägga förslag till fullmäktige.
 • Medlemmar kan vända sig till rådet:
  - för att söka vägledning i etiska dilemman som rör arbetsterapeutisk verksamhet,
  - om du behöver idéer eller stöd till utbildning eller diskussion i etiska frågor,
  - om du har förslag på nya exempel till Etiska kodens exempelsamling,
  - för att göra anmälan om oetiskt handlande av en FSA-medlem.

Anmälan om oetiskt förfarande utreds av rådet fristående från förbundsstyrelsen och rådet kan uttala en erinran mot medlemmen om förseelsen anses ringa. Om rådet anser att förseelsen är grov ska rådet redovisa sin bedömning till förbundsstyrelsen som kan aktualisera uteslutning.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.