Hoppa till innehåll

TA | Viktigt fortbildningsmöjligheterna följer med till kommunerna

Ledare av Lena Haglund

Sedan början av 1990-talet har FSAs uppfattning om huvudmannaskap för olika hälso- och sjukvårdsinsatser varit densamma. Det viktiga är inte vem som har huvudansvaret för vården. Den kan fungera utmärkt oavsett om ansvaret ligger på stat, landsting eller kommun. Det viktiga är att ansvarsbilden är tydlig, att insatserna organiseras så att patienter och klienter får möjlighet att ta del av arbetsterapi, och att det finns tillräckliga resurser för verksamheten. När kommunerna nu tar över hemsjukvården, ser vi att kommunerna snart kommer att vara den största vårdgivaren av arbetsterapi i Sverige.

Det är i förhandlingar mellan nuvarande och kommande huvudmän som beslut tas om vilka delar som ska finnas inom kommunens hemsjukvård och i vilken omfattning. Det medför att kommunaliserad hemsjukvård ser, och kommer att se, olika ut i landet. Det speglar också flera av artiklarna i detta nummer av tidskriften. Men trots olikheter måste vissa grundläggande saker ingå i vården och omsorgen som ges. Det måste finnas en sammanhållen vårdkedja. Vården måste organiseras så att olika insatser länkar i varandra på ett smidigt sätt. Det är resursslöseri när exempelvis rehabilitering, som påbörjats inom sjukhusets väggar, inte följs upp i hemsjukvården. Avbrott i, eller utebliven rehabilitering, när personer flyttar mellan olika vårdnivåer måste förhindras.

Organisationen inom den kommunala verksamheten måste ha nödvändiga resurser. Om rehabiliteringen ska ske inom den kommunala verksamheten måste man bygga upp multidisciplinära team med förutsättningar att arbeta utifrån en kunskapsbaserad vård. Detta förutsätter att det finns arbetsterapeuter i teamen och att omfattningen beräknas utifrån patienternas/klienternas behov. Har man för få arbetsterapeuter anställda blir rehabiliteringsteamen inte optimala och man får begränsade möjligheter att erbjuda individuellt, kvalitativt anpassade arbetsterapiinsatser. Tid måste finnas till patientarbete och teamarbete, men också till administration och kompetensutveckling. När kommunen nu blir en arbetsgivare med nya uppdrag, måste man utveckla sin kunskap om kvalitetsarbete och forskning väsentligt. Tyvärr ser vi i dag att många
kommuner saknar detta perspektiv i sitt arbete. Av tradition har forskning ofta bedrivits inom landstingsvärlden. FSAs egen undersökning om fortbildningsmöjligheter för arbetsterapeuter visar detta tydligt. Färre arbetsterapeuter anställda inom kommunal verksamhet deltar i fortbildningsinsatser, jämfört med andra sektorer.

Beredskapen att arbeta inom ramen för HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) är en viktig fråga i kommunaliseringsprocessen. Kommunaliseringen innebär att två perspektiv ska fungera parallellt inom verksamheten, HSL och SOL (Socialtjänstlagen).

Arbetsterapeuter finns i dag till största del inom HSL-området och många kommer att finnas kvar inom detta lagutrymme även efter kommunaliseringen. Det är därför av största vikt att den kommunala verksamheten utvecklar en kultur med respekt för båda perspektiven, inget får hamna mellan stolarna.

I november är det åter dags för fullmäktige för FSA. Vi ska nu lägga strategier för de kommande årens arbete. I FSAs 28 regionala kretsar kommer kretsmöten att hållas där fullmäktigefrågorna diskuteras för att sedan beslutas om på fullmäktige. Ta del av motionerna som kommit in och hur förbundsstyrelsen resonerat kring dem, gärna även styrelsens propositioner som också behandlas på fullmäktige. Ett smakprov finns med som bilaga i detta nummer. Fullständiga handlingar kommer inom kort att finnas på FSAs webbplats, www.fsa.se. Gå på kretsmötena och ge din syn på förbundets framtida verksamhet! Ska medlemskap i FSA fortsätta vara ett självklart val för alla arbetsterapeuter i Sverige måste vi alla bidra med synpunkter och idéer om framtidens arbetsterapi och förbundets verksamhet.

Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.