Hoppa till innehåll

TA | Vård vid livets slut ska bli bättre för alla

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Man anser att vården skiljer sig för mycket åt i olika delar av landet. Socialstyrelsen ska därför utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

Varje år avlider mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. Tanken med det nationella kunskapsstödet är att alla som ligger för döden ska få tillgång till god palliativ vård, oavsett vilken sorts sjukdom man har och var i landet man bor. Så ser inte riktigt vården ut nu. Kunskapsstödet vänder sig till såväl landsting och kommuner som privata vårdgivare, som därigenom kan få stöd och vägledning. Det består av tre delar. En ger vägledning om etik och hur samverkan bör se ut mellan olika vård- och omsorgsgivare. En annan består av nationella riktlinjer som riktar sig till dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. Den tredje delen är en kartläggning av hur den palliativa vården ser ut i dag, som även innehåller verktyg för uppföljning, så kallade indikatorer. 

Kunskapsstödet är ännu preliminärt. Den slutgiltiga versionen kommer bli klar under våren 2013.

FSA har engagerat sig i frågan och kommit med förslag om vissa förtydliganden och tillägg i texten till Socialstyrelsen. Bland annat vill man få in ”vardagliga aktiviteter” under avsnittet som handlar om att få bevara sin identitet i livets slutfas. I nuvarande version nämns endast symtomlindring, självbestämmande, delaktighet och det sociala nätverket som ”väsentliga delar för livskvaliteten”.

Fotnot: Redan 2011 blev en del av kunskapsstödet klart, med gemensamma termer och en systematisk begreppsanvändning. Syftet med detta är att göra dokumentationen och kommunikationen mer enhetlig.

Red.
Källa: Socialstyrelsen

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.