Hoppa till innehåll

TA | ”Reformen rätt i sig”

Vad är politikernas erfarenhet av kommunalisering så här långt? TA har frågat tre politiker – Kalle Sandström (S), Ulla Persson (S) och Eva Samuelsson (KD).

Text: Anki Wenster

Blekinge

I slutet av augusti blev man i Blekinge län överens om det slutgiltiga förslaget om kommunalisering av hemsjukvården i länet. Redan 2010 trodde man att övergången skulle ske, men då sa Ronneby kommun nej till den skatteväxlingsnivå som föreslogs, därmed fördröjdes processen.

Kalle Sandström (S), landstingsråd och ordförande i Landstingsstyrelsen i Blekinge – berätta om kommunaliseringsprocessen i ditt län!

– Vi har egentligen varit överens sedan 2010 om innehållet i avtalet, men nu är vi även överens om skatteväxlingssumman på 32 öre. Förslaget läggs fram och beslut ska tas av fullmäkt-ige i varje kommun nu under oktober månad.

– Jag anser att reformen i sig är rätt, att resurserna utnyttjas på bästa sätt med en huvudman och med fördel för brukarna. Jag utgår från att de kompetenser och tjänster som förs över integreras i respektive kommuns omsorgsförvaltning.

– Min uppfattning är att föreberedelsearbetet har kommit långt när det gäller diskussioner och planering med vårdpersonal.

Västmanland

Västmanland är det senaste länet där kommunerna tagit över ansvaret för omsorg och vårdinsatser i ordinärt boende, i stället för som tidigare, endast vissa sjukvårdande behandlingar på delegation från landstinget.

Ulla Persson (S), ordförande i Västmanlands Kommuner och
Landsting och ordförande i kommunstyrelsen, Västerås stad. Vad är din erfarenhet så här långt?

– Förberedelsearbetet pågick under längre tid än själva genomförandefasen. Det tror jag har haft betydelse för att verksamhetsövergången gått förhållandevis lätt.

– Den viktigaste vinsten med kommunaliseringen är att det ger en ökad helhetssyn på brukaren.  

– Vi har tagit på oss ansvaret att tillgodose patienternas behov av kompetens när det gäller hemsjukvård. Ambitionen har varit att alla ska känna trygghet i processen och i övergången, både personal och patienter.

– Svårast har varit att nå ut med information längst ut i verksamheten, men min känsla är att övergången hittills har fungerat bra.

– När det gäller informationsöverföringen finns det mycket kvar att göra för att öka smidigheten, i dagsläget saknas bra IT-lösningar. Till stor del handlar det om att lösa juridiska frågor. Det som har ställt till mest ”problem” är sekretess
mellan huvudmännen. I samband med överföring av verksamheten inhämtades samtyckte till informationsöverföring från varje enskild patient.

– Under projektet har olika säkra digitala lösningar studerats. Det pågår ett arbete i kommunerna och landstinget som jag hoppas ska leda fram till smidiga och säkra lösningar. Vår ambition är att införa NPÖ (Nationell patientöversikt), som är ett gränssnitt mellan kommunernas och landstingens journalsystem där gemensam information kan lagras, och behörighet och säkerhet kan hanteras.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.