Hoppa till innehåll

TA | Hemsjukvård i förändring

Södermanland var bland de allra första länen att genomföra en kommunalisering av hemsjukvården för två år sedan. TA har träffat ett antal arbetsterapeuter som arbetar inom primärvården i Nyköping, Trosa och kommunens hemsjukvård i Eskilstuna, för att höra om deras erfarenheter av förändringen av huvudmannaskapet.

Text: Stina Johansson

Den 1 januari 2010 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården på primärvårdsnivå i Södermanland. Patienterna skulle få enklare kontaktvägar och bara behöva ha kontakt med en vårdgivare. Innan kommun- och landstingsfullmäktige tog beslutet hade särskilda arbetsgrupper, precis som i Västmanland län, jobbat med frågan i flera år.

Monique Hyttbro, arbetsterapeut på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping,
berättar att förutsättningarna för arbetsterapeuternas verksamhet i primärvården har förändrats i och med omorganisationen. Skatteväxlingen och överförande av personal till primärkommunerna har inneburit färre tjänster. Det har lett till mer ensamarbete inom professionen, utan stöttning av erfaren kollega.

– På många vårdcentraler har arbetsterapeuterna fått låg tjänstgöringsgrad och svårt att hinna med de uppgifter som förväntas av en arbetsterapeut inom primärvården. Många är dessutom nyanställda utan primärvårdserfarenhet, och i vissa fall nyutexaminerade, säger Monique Hyttbro.

Hon anser ändå att fördelarna med kommunaliseringen överväger.

– Vårdcentralen Stadsfjärden är Nyköpings största vårdcentral med 15 000 listade patienter och där har man exempelvis bara 1,25 arbetsterapeuttjänst. Det går ut över tillgängligheten, ingen täcker upp för oss när vi är borta. Trots detta syns vi mer nu eftersom vi är inne på vårdcentralen hela tiden, förut var vi ofta iväg på hembesök, säger hon.

Ulla Fäldt på Åsidans vårdcentral i Nyköping håller med.

– Om jag måste vara ledig eller ha semester säger alla ”men hur gör vi då?”. Man måste verkligen förbereda i tid innan man ska åka iväg. Patienterna får i stället vända sig till valfri vårdcentral om det skulle vara något.

Kerstin Östman på Trosa vårdcentral instämmer:

–  Innan kommunaliseringen hade vi en gemensam rehabenhet, men med olika huvudmän. Denna bröts upp. I Trosa känner vi väl till varandras verksamheter inom de särskilda boendena, hemsjukvården och mottagningen. Det är ingen som går in och gör mitt jobb men det goda samarbetet med kommunens tre arbetsterapeuter underlättar vid överrapportering och diskussioner kring gemensamma patienter.

Både inom Eskilstuna kommun och i Nyköpings primärvård jobbar arbetsterapeuterna för att få mer tid till professionsutveckling. Monique Hyttbro ställer sig frågande till politikernas beslut om att inte resursförstärka efter skatteväxling.

– Hur kan man ta bort arbetsterapeuter från vårdcentralerna? Det förstår jag inte. Vi har en bred kompetens och blir inkopplade i väldigt många ärenden. Trots hög arbetsbelastning är vi duktiga på att hålla oss à jour med ny forskning, hjälpmedel och bedömningsinstrument. Men det är svårt att hinna med, säger Monique Hyttbro.

Variationen är stor när det gäller arbetsterapeutens arbetsuppgifter på vårdcentralen; handträning, minnesutredning, funktionsbedömning, arbetsförmågebedömning, struktur i vardagen, hjälpmedelsförskrivning, gruppverksamhet för stress, sömn, artros och KOL, samt TRIS (tidig rehabilitering i samverkan).

TRIS är unikt för Södermanland där samverkan sker mellan arbetsförmedling, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsgivare. Målet är att korta sjukskrivningstiderna för personer med komplex problematik och underlätta återgång till arbete. Insatserna har bland annat bidragit till att ohälsotalet har minskat och att samverkan med myndigheter och arbetsgivare börjar mycket tidigare.

Arbetsuppgifter, som i och med kommunaliseringen har upphört för distriktsarbetsterapeuter inom primärvården, är bostadsanpassning och hembesök (undantaget minnesutredningar) och utprovning av hjälpmedel i hemmen.

– Det ansvarar kommunens hemsjukvård för i dagsläget. Vi har därmed fått mer spetskompetens. Nu jobbar vi också mer kvalitetssäkrat och evidensbaserat. Men gränsdragningarna är inte lika tydliga längre, det är tröskelprincipen som gäller; det vill säga om patienten av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård ges möjlighet att få hemsjukvård. Det är läkaren, och i vissa fall sjuksköterskan som bedömer hälso- och sjukvårdsbehovet, säger Monique Hyttbro.

Sjukhusansluten hemsjukvård, det vill säga avancerad hemsjukvård alternativt palliativ hemsjukvård, är inte en del av primärvården utan kommunens ansvar i Södermanland. Hemsjukvården ser dock olika ut beroende på vilken kommun man bor i. I Eskilstuna kommun har antalet bostadsanpassningsärenden, hembesök och utprovning av hjälpmedel inom hemsjukvården ökat sedan kommunaliseringen.

Anna Bildt är arbetsterapeut inom Eskilstuna kommun. Hon tycker den största skillnaden jämfört med hur det var innan kommunaliseringen, är att de nu har mycket bättre och tätare kontakt med hemtjänsten.

– Det tar tid att jobba upp ett bra samarbete och det är en stor fördel att vi har samma huvudman nu, säger hon.

Hon fortsätter med att berätta att man i Eskilstuna önskar få mer tid till bedömningar och ADL-träning i hemmet samt till inträning av hjälpmedel som förskrivs.

– Det enda vi hinner träna ordentligt är elrullstolsanvändning. ADL-bedömning och träning är mycket sällsynt.

Jenny Hallgren arbetade inom primärvården i Eskilstuna som distriktsarbetsterapeut fram till 2010 när kommunaliseringen ägde rum. Då bytte hon arbetsgivare till kommunen. Hon tycker precis som Anna Bildt att samordningen med hemtjänsten har blivit bättre, även att det är lite enklare med samma journalsystem.

– Det är positivt att jobba mer i team med sjukgymnasten kring patienten.
Minus är att man inte har lika mycket koll på det medicinska då vi inte har tillgång till de uppgifterna och inte får samma helhetsbild av patienten. I primärvården träffade man dem i olika situationer, exempelvis vid en handskada både på vårdcentral och vid hembesök. Man hade en mer samlad bild och kunde – om personen gett sitt samtycke – läsa vad som hade hänt patienten under hans eller hennes sjukhusbesök.

– Det jag har hört är att vårdtagarna upplever att de får kontakt och besök av en arbetsterapeut och sjukgymnast inom Eskilstuna kommuns hemsjukvård mycket snabbare idag än tidigare, säger Ingalill Lavrell.

Hon var med om kommundelsreformen och dess upplösning och nu även kommunaliseringen av hemsjukvården.

– Jag tycker inte att våra arbetsuppgifter i sig har förändrats nämnvärt.
Däremot är upplevelsen att många tycker att det är roligare idag när man har haft möjlighet att välja inom vilket område man vill arbeta, säger hon.

Fakta: Hemsjukvården i Södermanland

Liksom i Västmanlands län, tillämpar man tröskelprincipen i Södermanland. Även här omfattar den kommunala hemsjukvården personer från 18 år och uppåt med alla slags diagnoser under hela dygnets timmar. Syftet med kommunaliseringen är bland annat att kunna planera vårdinsatserna bättre och därmed underlätta för patienterna.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.