Hoppa till innehåll

TA | En angelägen bok om stödinsatser

Recension av boken "Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment".

Titel: Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment
Redaktörer: Lisa Milesson, Malena Sjöberg, Misa AB

Metodboken Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment är en välskriven bok som jag rekommenderar arbetsterapeuter att läsa. Bokens redaktörer har sammanställt stödinsatser i tre steg för att möjliggöra praktikplats eller arbete för personer med funktionsnedsättning. I ISA-
metoden uppmärksammas även hur andra delar i livet måste fungera för att ett arbetsliv ska bli möjligt.

Det första steget innebär en klientbaserad kartläggning av arbetsmål, resurser och förmågor. Det andra steget visar hur en praktikplats kan uppnås och det tredje, hur arbete kan rekryteras och vilket stöd som är viktigt att ge på arbetsplatsen. De olika stegen och arbetsprocessen illustreras av olika personexempel. Vad som är unikt för Tre steg till arbete är just sammanställningen av Misas professionalla expertis och beprövade erfarenhet, arbetsterapeutiska metoder och bedömningsintrument (Chapparo och Ranka, 2004; Norrby och Lindahl, 2009), samt Supported Employment (SE) med fokus på den evidensbaserade varianten för personer med psykisk funktionsnedsättning, Individual Placement and Support (IPS). ISA-metoden eller de tre stegen syftar till att ge en person möjlighet till arbetsaktiviteter i reella miljöer till skillnad från insititutionsliknande sådana. Arbetslinjen som regeringen förordar är just i linje med denna riktning av insatser.

Vad som kan ses som mindre seriöst är att referenser och källangivelser inte redogörs genomgående i texten. Även om boken inte strävar efter att vara vetenskapligt utformad, återges i boken vetenskapligt förankrade och prövade metoder som används av arbetsterapi och i professionsutövandet av IPS. För att arbetsterapeuter och andra ska kunna förstå ISA-metoden i förhållande till evidensbaserad vård (EBV) för personer med psykisk och social ohälsa är det av största vikt att lyfta fram vad som är professionell expertis, i det här fallet Misas verksamhet, och vad som är vetenskaplig evidens.

En annan begränsning är att IPS:s forskningsresultat inte lyfts fram under rubriken IPS utan nämns i förhållande till Supported Employment generellt, samt att det inte framgår att arbets-boken härrör från IPS. En nyansering av begreppen och metoderna SE och IPS skulle ytterligare stärka bokens kvalitet.

Jag anser ändå att Tre steg till arbete är en angelägen bok och rekommenderar den varmt som ett komplement till arbetsterapi och IPS-litteratur, med förbehåll att arbete bör vara målet om en person vill arbeta, och inte praktik. ISA-metoden och Misas bok vittnar om att arbetsterapi och Supported Employment enligt IPS med fördel kombineras i arbetsterapeutiska insatser när en klient vill börja arbeta.

Ulrika Bejerholm
Leg arbetsterapeut, docent vid Lunds universitet,
Institutionen för hälsa vård och samhälle

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.