Hoppa till innehåll

TA | Fullmäktigeperioden ändrad till 3 år

Motionen om kompetensutveckling var en fråga som engagerade många, liksom frågan om ett mentorskapsprogram. Men den kanske största förändringen som fullmäktige beslutade om var att förlänga fullmäktigeperioden till tre år, något det flesta ställde sig bakom. Men det fanns de som inte jublade över beslutet, som ser en fara i att det blir glesare mellan fullmäktigemötena.

Text: Stina Johansson

ullmäktige återupptogs under lördagen och inleddes av Margareta Lindberg. Tillsammans med Tina Järvenpää höll hon i ordförandeklubban och guidade åhörarna genom föredragningslistan.

Lena Haglund inledde med förvaltningsberättelsen för 2010 och 2011 där förbundsstyrelsen bland annat sett över vilken dialog man har med brukarorganisationerna. Hon berättade också om FSAs framgångsrika
arbete för att arbetsterapeuter inte ska utestängas från psykoterapiutbildningen. 

– Det visar att man kan reagera på frågor och få gehör. Departementet
håller nu på att utforma en annan skrivning, sa hon.

De inledande motionerna var från Stockholms västra krets och handlade om medlemmarnas kompetensutveckling. Motionärerna efterlyste fler kurser anordnade av FSA till ännu lägre självkostnadspriser och ett upprättande av en utbildningsfond för arbetsterapeuter.

Förbundsstyrelsen svarade att man redan erbjuder kompetensutveckling och planerar att fortsätta med det. När det gäller kostnad sker det redan till så låg kostnad som möjligt. Förbundsstyrelsen menade att det åligger arbetsgivaren att fortbilda personalen.

Cecilia Bråkenhielm Olsson, från Stockholms västra krets, sa att det har blivit svårare att beviljas utbildning via arbetsplatsen.

– Det är knappt så att man får åka hit, sa hon.

Anneli Sundstedt från Dalakreten höll med och frågade om FSAs utbildningar kunde förläggas till andra delar av landet. Vice förbundsordförande Ida Kåhlin svarade att det redan är så, och att möjligheten finns att använda ny teknik för att tillgängliggöra utbildningar än mer. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

En annan motion från FSAstud handlade om ett mentorskapsprogram för arbetsterapeutstudenter. Ett sådant program skulle minska klyftan mellan teori och praktik och bidra till en utveckling hos både adepten och mentorn, menade man. Wibke Sebbin från FSAstud förtydligade tanken bakom motionen.

– Mentorn skulle fungera som ett bollplank och adepten och mentorn skulle ha ett kunskapsutbyte. Vi anser att mentorskapsprogrammet inte ersätter VFU utan att det är ett komplement för att minska klyftan som finns i dag. Det kan även fungera som en frisk vind och entusiasmera och motivera mentorn i dennes jobb.

Anna Svensson från FSAstud inflikade:

– Tanken är att det ska vara en karriärmöjlighet och personlig utveckling
mer än det praktiska som man är ute efter i VFU. Som student kan man bli inspirerad av att se hur mentorn har kommit vidare och kunna diskutera frågor som rör lön och tid.

Detta höll förbundsstyrelsen med om och beslöt att samarbeta med FSAstud för att utreda förutsättningarna för att skapa ett mentorskapsprogram. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

Övriga motioner som behandlades var vad FSA gör för kort- och långtidsarbetslösa arbetsterapeuter samt tillgängligheten på FSAs kansli.

Styrelsens inledande proposition behandlade en ändring av FSAs stadga. Förbundsstyrelsen ser enbart fördelar med att ändra frekvensen på
fullmäktige från två till tre år.

– Bekymret med två år är att det är för kort tidsperiod för att hinna arbeta med de frågor som är aktuella innan man ska börja rapportera av, sa hon, och menade att en längre fullmäktigeperiod kommer att öka det demokratiska arbetet. 

Hon berättade att rådgörande samtal med kretsordförandena kommer att inrättas årsvis i stället. Linda Hilmersson från Fyrbodalskretsen höll inte med.

– Att ha en frekvens på två år gör att man får bra insyn i FSAs arbete och det skapar en vilja och ett engagemang att arbeta vidare med de fackliga frågorna, sa hon.

Linnea Kjell från Uppsalakretsen ansåg att ett ökat tidsintervall kan inverka
negativt på den demokratiska processen.

– De kretsordföranderåd som ska sättas in i stället har en lägre rang än fullmäktige. Vår farhåga är att styrelsen hamnar långt bort från vår lokala nivå och att vår påverkan därmed minskar.

En kritik de emellertid inte fick gehör för, då fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

Proposition nummer fem omfattade FSAs ställningstaganden kring utbildning och forskning inom arbetsterapi. Förslaget föredrogs av Lena Haglund som betonade ett större krav på lärares kompetens när det gäller utbildning på grundnivå och att man vill förlänga tiden innan man tar ut legitimationen till fyra år. Hon sa vidare att alla områden inom arbetsterapi måste kunna beforskas och att FSA ska fortsätta med att utfärda specialistkompetens, samt att rätten till fortbildning ska ligga kvar som en naturlig del i alla arbetsterapeuttjänster och ske inom ramen för den anställdes arbetstid. Det blev flera inlägg i debatten och delegaterna efterfrågade ett förtydligande av propositionen.

Henrik Larm från Kronobergskretsen ifrågasatte vad man ville åt med det fjärde utbildningsåret.

– Om man ska kunna söka till ett fjärde år så kommer det vara de som bara tar ut sin examen efter kandidatnivå och vad kommer det i så fall att göra för vår profession?, undrade han.

Ann-Kristine Kristiansen och Helena Isacson från FSAstud undrade vad målet och syftet med propositionen var och hur det skulle fungera rent praktiskt.
Lena Haglund svarade att det var viktigt att förstå att alla propositioner mer eller mindre kan ses som visioner.

– Vi vet inte om det här blir verklighet. Det är riksdagen som fattar beslut och det är de som fastställer utbildningsplanen. Om vi anser att vi behöver fyra år så signalerar vi att vår kompetens tar tid att lära sig. Man talar ju om kunskapsträngsel på utbildningarna. Kanske det är lättare att argumentera för en högre lön med en fyraårig utbildning, sa Lena och tillade:

– Vi ser att vissa arbetsvärderingssystem skattar utbildningslängd som en faktor. Även inom WFOT diskuteras en förlängning av utbildningen.

Anna Ek-Oja från Norrbottenkretsen yrkade på en återremiss av propositionen, men fullmäktige beslutade efter votering att anta propositionen.

Övriga propositioner som behandlades var bland annat instruktion till valberedningen i FSA, revidering av den etiska koden och av specialistordningen, FSAs ställningstaganden om jämlik arbetsterapi och FSAs ställningstaganden om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Det beslutades även att förra ordföranden Inga-Britt Lindström och Åke Lindström, tidigare kanslichef, skulle få hedersmedlemskap i FSA.

Avslutningsvis riktade Lena Haglund ett stort tack till Karin Söderberg, styrelseledamot och vice ordförande under åren 2008–2010, som valt att lämna styrelsen, och hälsade de två nya ledamöterna Helena Cronebäck och Jessica Eklund varmt välkomna till styrelsen.

Valen i fullmäktige – så här gick det

Styrelsen: förbundsordförande Lena Haglund omvaldes efter ett enhälligt beslut till ordförandeposten för en treårsperiod. I och med stadgeändringen som gjorts på posten vice ordförande, omvaldes Ida Kåhlin och Karin Samuelsson till 1:e vice respektive 2:e vice ordförande i FSAs förbundsstyrelse. Övriga ledamöter: omval av Emma Eriksson, Marie Erickson, Karin Granbom, Sandra Scherman, Anna Ström samt Anna Karin Åkesson. Nyval på Helena Cronebäck och Jessica Eklund.

Valberedning: nyval på Margareta Lindberg samt Eva Andersson. Omval på Ulf Jonasson (sammankallande).

FSAs etiska råd: nyval på ordförande Camilla Wedenby. Övriga ledamöter: Omval på Lars Sandman, Mari Broqvist, Inga Blomstrand samt Maj Sikström. Nyval på
Ann-Charlotte Kassberg.

FSAs Specialistråd: omval på ordförande Ing-Britt Häger. Övriga ledamöter: omval på Susanne Gustafsson och Birgitta Olofsson. Nyval på Ingrid Falklöf, Sofi Fristedt, Lisbeth Nilsson samt Linda Sandberg.

Efter 20 år som ordförande för etiska rådet, avgick Margareta Lindberg vid lördagens fullmäktige. Hon avtackades av förbundsordförande Lena Haglund med orden:

– Etiska koden och Margareta har blivit ett begrepp under min yrkesverksamma tid som arbetsterapeut.

Margareta har jobbat med att revidera den etiska koden väldigt många gånger. Margareta har också lotsat in många nya ledamöter i etiska rådet och tagit ansvar för att de har kommit in i arbetet på ett bra sätt vilket fått till följd att vi nu har en person som är beredd att gå upp och jobba som ordförande. Tack för det stora jobb du har gjort för FSA!

Lena Haglund riktade även ett tack till valberedningen som hon tyckte hade utfört ett gott och väl förankrat förarbete bland delegaterna.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.