Hoppa till innehåll

TA | Ett lyft för primärvården

Stockholms läns landsting satsar 14 miljoner kronor under tre år för att stärka primärvården. I ett första steg har fyra akademiska vårdcentraler, så kallade AVC, inrättats.

Text: Jane Bergstedt

Hässelby är en av de större vårdcentralerna i länet med drygt 60 anställda. Där arbetar Christina Olsson, leg sjukgymnast och med.dr, som AVC-samordnare. Hon håller på att bygga upp Hässelby/Akalla akademiska vårdcentral i lokaler i direkt anslutning till vårdcentralen.

– Vi delar lunch- och fikarum och håller på att bli en integrerad del i verksamheten. Här finns också ett större och några mindre rum för utbildning och konferenser.

De akademiska vårdcentralerna blir en bas för den kliniska patientnära forskningen i primärvården, där de nya rönen också kan komma till snabb användning. Arbetet bedrivs tillsammans med universitet och högskolor, Karolinska Institutet, Röda Korset, Ersta Sköndal och Sophiahemmet.

Ett nätverk av vårdcentraler och andra vårdinrättningar knyts till varje AVC, ett 40-tal runt den i Hässelby/Akalla. Ett av syftena är att kunna ta emot fler studenter och att höja kvaliteten på studentmottagandet, den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– Bredden inom primärvården gör den lämplig för studenter, understryker Christina Olsson. Sjukhusvården är ofta väldigt specialiserad.

– Vi har gjort en kartläggning av den formella pedagogiska kompetensen runt om i nätverket och har bjudit in till utbildning och föreläsningar. Handledarna är viktiga för studenterna och de måste kunna matcha deras kunskaper, säger Christina Olsson. Dessutom gynnar ett pedagogiskt förhållningssätt även kontakterna med patienter.

De har anordnat populära interprofessionella case-seminarier för studenter och handledare, där alla är välkomna. Hon påpekar att det är givande med studenter ute i vården, dels kan de användas i utvecklingsarbetet med projekt och
examensuppsatser, dels har de med sig nya kunskaper och fräscha ögon, ifrågasätter arbetssätt och rutiner.

Fyra personer har anställts än så länge. En av dem är arbetsterapeuten Zahra Akbari, som arbetar 20 procent som adjungerad klinisk adjunkt, AKA. Övrig tid arbetar hon inom Bromma Rehab, som ingår i nätverket.

Zahra Akbari har magisterexamen och lärareerfarenhet. Hon ska stötta både handledare och studenter, men även övrig personal på vårdcentralen. Hon trycker på vikten av att arbeta interprofessionellt.

– Det är en hel del hierarki och revir inom vården. Tänk så mycket bättre det vore om vi arbetade tillsammans och utnyttjade allas kompetens. Inte minst vården av äldre kräver att vi gör det. AVC är en resurs för fortbildning av personalen på vårdcentralerna och för utveckling av verksamheten, säger hon. Peer learning, som det heter, är ett sätt att höja kompetensen genom att lära av varandra, av sina kolleger.

Att skapa ett gemensamt språk över professionsgränserna.

Övriga nyanställda är en sjukgymnast som också arbetar som adjungerad klinisk adjunkt och en sekreterare. Röda Korsets högskola tillhandahåller en lärare på 20 procent.

– Ambitionen är att ha alla professioner representerade, även läkare och sjuksköterska. De blir en viktig länk till respektive yrkesgrupp på vårdcentralen. Vi känner oss väl mottagna, men kanske är attityden lite avvaktande ibland. Så är det med allt nytt, säger Christina Olsson.

Den här satsningen är också ett sätt att öka attraktionskraften i primärvården, som inte alltid har så lätt att fylla sina vakanser. Det är ändå där de flesta patientbesöken sker. Det handlar även om patientsäkerhet.

Övriga AVC i Stockholms läns landsting är vårdcentralerna i Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.