Hoppa till innehåll

TA | WFOT – en stabil 60-åring

Under några försommardagar, 26–30 mars i Taipei, Taiwan, genomfördes det 30:e Council Meeting (CM) inom World Federation of Occupational Therapists (WFOT).

Vid CM samlas delegater från alla WFOT:s medlemsländer för att fatta besluta om hur arbetet ska inriktas och bedrivas under de kommande två åren. WFOT firar i år 60-årsjubileum och ett viktigt uppdrag sedan federationens bildande i Stockholm 1952 är att stödja utvecklingen av arbetsterapi världen över. WFOT har i dag 70 fullvärdiga medlemsländer och ger kontinuerligt och aktivt stöd så att nya länder kan bli medlemmar. 33 länder var närvarande vid CM i Taiwan.

För att kunna antas som fullvärdig och därmed röstberättigad medlem krävs
att landet har en, av WFOT, godkänd arbetsterapeutorganisation samt minst en utbildning som motsvarar WFOT:s minimikrav avseende kvalitet, kallat
Minimum Standards. Även länder som har en godkänd arbetsterapeutorganisation, men ännu inte någon godkänd utbildning, kan antas. De blir då förenade medlemmar utan rösträtt i organisationen.

Vid CM i Taipei antogs Turkiet som fullvärdig medlem och Armenien, Rumänien, Trinidad & Tobago och Tunisien som förenade medlemmar. WFOT arbetar bland annat med att stödja utvecklingen i Kina, Kuba, Laos, Madagaskar och Polen med förhoppning av dessa länder kan antas som förenade eller fullvärdiga medlemmar vid kommande CM.´

Mellan varje CM är styrelsen, Executive Team, ansvarig för att bedriva arbetet. Styrelsen består av ordförande, två vice ordförande, en förbundsdirektör samt fyra programansvariga. Till ordförande omvaldes Sharon Brintnell (Kanada),
till vice ordförande Sue Baptist (Kanada, nyval) och Samantha Shann (Storbritannien, omval). Till förbundsdirektör omvaldes Marilyn Pattison (Australien), som sedan några år även är hedersmedlem i FSA. Till ansvarig för programmet gällande utbildning och forskning valdes Lyle Duque (Filippinerna), Nils Erik Ness (Norge, omval) för programmet standard och kvalitet, Richard Ledgerd (Storbritannien, omval) för programmet marknadsföring och Suchada Sakornsatian (Thailand, omval) för programmet internationella relationer.

WFOT har under lång tid arbetat med att ta fram så kallade Position Statements. Detta är korta dokument som klargör WFOT:s ståndpunkt i olika frågor och syftar till att vara stödjande för de nationella organisationernas arbete. Vid CM i Taiwan antogs sju nya Position statements gällande arbetslivsinriktad rehabilitering, universell design,  kompetensfrågor, flyktingfrågor och utanförskap, ADL, hållbar utveckling samt internationella samarbeten inom arbetsterapeutisk forskning.

Det är av stor betydelse att WFOT:s Postition Statements kontinuerligt
uppdateras och utvecklas. Vid CM genomfördes i enlighet med detta
därför en revidering av dokumentet kring Occupational Science. Samtliga
WFOT:s Position Statements finns samlade på organisationens hemsida,
www.wfot.org.

I slutet av 2011 lanserade WFOT en ny hemsida med ett gott mottagande. Hemsidan bidrar även till inkomster för WFOT genom annonser. CM beslutade att WFOT fortsatt ska fokusera på användandet av sociala medier, i första hand Facebook, för att sprida kunskap om organisationens arbete.

Under respektive programområden bedriver WFOT kontinuerligt olika projekt. Ett exempel är Human resource som årligen samlar in en mängd information från de olika medlemsländerna exempelvis gällande antalet arbetsterapeuter i landet och per 10 000 invånare, antal utbildningar och hur många av dem som är godkända av WFOT, områden där man anser att arbetsterapi behöver utvecklas. Se hemsidan. CM beslutade även om nya projekt, exempelvis om arbetsterapi inom det psykiatriska området och arbetsterapi och hållbar utveckling.

WFOT är en betydande samarbetspartner i det arbete som bedrivs av WHO. Under CM genomfördes ett Skype-möte med Alana Officer, som är en av de personer som förespråkar arbetsterapins betydelse inom världshälsoorganisationen.

Nästa CM kommer att genomföras i samband med väldskongressen för arbetsterapeuter i Yokohama, Japan 2014. I slutet av detta år och fram till och med mars 2013 finns det möjlighet att skicka in abstracts för dem som önskar medverka. Se FSAs hemsida under hösten. Följande CM arrangeras i Colombia 2016 följt av Kapstaden, Sydafrika, som kommer vara värd för CM och världskongressen 2018.

Lena Haglund, förbundsordförande
Ida Kåhlin, vice ordförande

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.