Hoppa till innehåll

TA | Med stipendiet kunde de skriva klart

När man har fullt upp med undervisning eller klientarbete kan det vara svårt att få tiden att räcka till för sitt utrednings- eller forskningsprojekt. Med medel från FSAs stipendiefond fick Caroline Sandell och Anita Tollén möjlighet att fokusera på sina projekt och kunde avsluta dem.

Text: Catharina B Tunestad

Caroline Sandell är arbetsterapeut med lång erfarenhet inom habilitering. Sedan några år tillbaka arbetar hon med utredningar på Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna vid Linköpings universitetssjukhus. Hon noterade att de neuropsykiatriska utredningsenheterna blivit allt fler i Sverige, men att få studier gjorts som belyser effekten och betydelsen av utredningarna och interventionerna utifrån ett klientperspektiv. Hon bestämde sig därför för att studera detta. I studien ingick 15 klienter över 18 år från utredningsenheten där hon arbetar, som fått diagnosen ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd.

– Den här gruppen har troligen inte blivit fler till antalet, men har uppmärksammats mer på senare år. Tanken med studien var att se om klienterna upplevde att de fått ett bättre liv efter utredningen med den eftervård som följde, säger Caroline Sandell och fortsätter:

– Merparten ansåg att de fick en sorts legitimitet att få vara sig själva genom utredningen, även om många samtidigt upplevde en sorg över att få diagnosen sent i livet. När det exempelvis gällde boendestöd, LSS och insatser från
Försäkringskassan, var de överlag positiva till det stöd som erbjöds dem. Däremot upplevde många att diagnosen minskade deras möjligheter på arbetsmarknaden och att ta körkort.

För att kunna färdigställa studien sökte Caroline Sandell medel från FSAs stipendiefond under 2008. Hon beviljades 15 000 kronor. Pengarna innebar att hon kunde ta ledigt från sitt ordinarie arbete i en månad och fokusera på studien.

– Jag använde tiden till att bearbeta materialet. Stipendiet var en förutsättning för att jag skulle bli klar.

Caroline Sandells studie Klientperspektiv på neuropsykiatrisk utredning och intervention är inskickad till en tidskrift för bedömning.

Anita Tollén, programansvarig på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet, sökte samma år stipendium för sin delstudie Hur förändras äldre personers dagliga liv under deltagande i kommunal dagrehabilitering, som ingår i hennes avhandlingsarbete. Hon kände kollegor som tidigare fått stipendiet, så för henne var det naturligt att söka medel ur FSAs stipendiefond för ändamålet. Hon fick 20 000 kronor och använde tiden till att analysera intervjudata.

– Jag hade mycket undervisning då och forskade endast på 20 procent. Det blev väldigt ryckigt och sönderstyckad tid. I och med stipendiet kunde jag dra ned på antalet undervisningstimmar och forska fler dagar i följd under en period.

Delstudien, som publicerades i International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing förra året, visade att deltagarna upplevde ett ökat välbefinnande efter att de deltagit i kommunal dagrehabilitering. De som ingick i studien var mellan 74 och 91 år med olika fysiska funktionsnedsättningar.

– Vissheten om att den här verksamheten fanns gjorde att många kände sig mer tillfreds med livet. De fick större lust att bli mer aktiva och klara sig själva. En del fick till och med livsgnistan tillbaka, medan andra insåg att de kanske inte var i så dåligt skick som de trott genom de olika gruppövningarna de deltog i, säger Anita Tollén.

Hon tror det bland annat beror på att deltagarna hade en grupp att spegla sig emot, där de såg hur andra tog sig över olika hinder, att det sporrade dem, exempelvis vid fysisk träning.

Anita Tolléns delstudie (nr 3) ingår i hennes avhandling Vardagen och den kommunala dagrehabiliteringens betydelse för äldre personer, som förväntas bli klar vid årsskiftet 2012/2013.

Fakta: Så här söker du stipendium

  • FSAs stipendiefond har funnits sedan 1978. Styrelsen består av medlemmar i FSA som utsetts av förbundsstyrelsen.
  • Stipendierna delas ut en gång per år och kan sökas av arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i FSA. Stipendierna ska användas till projekt som utvecklar arbetet och/eller forskning som bidrar till att utveckla arbetsterapi.
  • Den årliga stipendiesumman varierar för varje år. Stipendiesumman för 2012 är 100 000 kronor.
  • Läs mer om Stipendiefonden, hur du söker stipendier och om tidigare års stipendiater här.

Den 31 oktober ska din ansökan vara FSA tillhanda.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.