Hoppa till innehåll

TA | Om balans i livet

Ny avhandling av Petra Wagman, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, www.hhj.hj.se.

I avhandlingen Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective utforskas yrkesverksamma män och kvinnors uppfattningar om balans i livet.

Människor uppfattar balans i livet som dynamiskt, mångdimensionellt, hälsorelaterat och påverkbart av omgivningen och individen själv. Deltagarnas uppfattningar jämförs också med Matuska och Christiansens Model of Lifestyle Balance vilket bekräftar de dimensioner som finns i modellen.

Likheter och skillnader mellan människor, beträffande vad som anses viktigt för balans i det egna livet, syns i avhandlingens resultat. Fyra olika mönster identifieras och i samtliga anses goda relationer till de närmaste viktigt. I varje mönster ingår också något unikt och i ett av dem framträder betydelsen av aktivitetsbalans.

Resultatet visar således på vikten av att arbeta klientcentrerat, då olika faktorer kan vara betydelsefulla för olika människor. Resultatets generaliserbarhet behöver dock undersökas ytterligare.

Vidare görs en begreppsanalys av aktivitetsbalans som resulterade i följande förslag till definition: Aktivitetsbalans innebär individens upplevelse av rätt mängd aktivitet och rätt variation mellan aktiviteterna i aktivitetsmönstret.

Det sammantagna resultatet visar att aktivitetsbalans ingår som en av flera aspekter i deltagarnas syn på balans i livet. Då begreppen balans i livet och aktivitetsbalans inte är synonyma bör de separeras i arbetsterapi.

För mer information, kontakta Petra Wagman petra.wagman@hhj.hj.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.