Hoppa till innehåll

TA | Medvetna relationer skapar bra interventioner

”Intentional Relationship Model”, IRM, är en modell om medvetet användande av sig själv som arbetsterapeut. FSA anordnar kurs med psykologen Renée Taylor i höst den 8–9 oktober.

IRM är utvecklad av professor Renée Taylor, som är doktor i klinisk psykologi och professor i arbetsterapi vid University of Illinois i Chicago. Modellen beskrivs i hennes bok från 2008 The Intentional Relationship – Occupational Therapy and Use of Self. Syftet med modellen är att erbjuda en specifik begreppsapparat för ett medvetet användande av sig själv som arbetsterapeut och den behandlar händelser som förekommer i relationer mellan personer i en interventionsprocess. Dessa händelser påverkar såväl aktivitetsengagemang som utfall av intervention.

I modellen presenteras konkret de praktiska färdigheter som ingår när man som arbetsterapeut medvetet skapar en relation med en klient. I IRM beskrivs denna relation som bestående av fyra centrala komponenter. Dessa är: klienten som är i centrum, arbetsterapeuten, händelser som uppstår i mötet mellan människor samt aktiviteten som är mål och medel i yrkesutövandet (se figuren).

I relationen använder arbetsterapeuten huvudsakligen tre förmågor för att klient–arbetsterapeutrelationen ska vara verksam. Dessa är:

  • Interpersonal skill base – grundläggande färdigheter som exempelvis intervjuteknik,
  • Interpersonal reasoning – resonemang runt händelser som uppstår mellan människor, en form av reflektion under pågående arbete reflection in action,
  • Therapeutic modes – professionella förhållningssätt.

Ett professionellt förhållningssätt är ett specifikt sätt att relatera till klienten. Taylor framhåller sex förhållningssätt som används av praktiskt verksamma arbetsterapeuter. Dessa är advocating – förespråkande, collaborating – samarbetande, empathizing – empatiskt, encouraging – uppmuntrande, instructing – instruerande samt problem-solving – problemlösande.

Ju flera olika förhållningssätt man behärskar som arbetsterapeut ju större repertoar har man att använda sig av i relationen med olika klienter.

I en studie i USA där 568 arbetsterapeuter ingick framkom att arbetsterapeuter värderade användandet av sig själva högt och att de saknade tillräcklig kunskap inom området. Arbetsterapeuterna ansåg även att relationen med klienten är av stor vikt i förhållande till resultatet av den arbetsterapeutiska interventionen. Författarna av studien diskuterar att medvetet användande av sig själv behöver ägnas mer uppmärksamhet i såväl praxis, utbildning som forskning (Taylor, Lee, Kielhofner, Ketkar, 2009).

IRM erbjuder en omfattande och användbar begreppsapparat för det som arbetsterapeuter på olika sätt i dag beskriver när det gäller ett medvetet användande av sig själv. Modellen är användbar för arbetsterapeuter inom en mängd olika ansvarsområden, eftersom modellen har relevans i arbetet med klienter i varierande åldrar med olika typer av funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar i olika miljöer. Att kunna variera sitt professionella förhållningssätt till olika klienter och situationer ger möjlighet att uppnå ett positivt resultat i sitt yrkesutövande.

Modellen är också möjlig att använda för lärare vid arbetsterapeutprogram i syfte att stödja studenter i att utveckla förmågan till ett professionellt förhållningssätt under utbildningstiden. IRM har potential att stärka det pedagogiska arbetet med att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Vi genomför en studie inom arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet i samarbete med Renée Taylor. Studien syftar till att undersöka hur studenter under sin studietid utvecklar sitt professionella förhållningssätt i mötet med klienter. För denna studie har ett dokument för Självskattning av professionellt förhållningssätt bearbetats och översatts. Grunddokumentet, som är utvecklat av Taylor, heter Self-Assessment of Modes Questionnaire.

Studenterna får under utbildningen vid olika tillfällen fylla i skattningsformuläret som består av 20 beskrivna klientsituationer, där man ska ta ställning till vilket av de förkommande förhållningssätten man själv skulle vilja använda i den beskrivna situationen. Datainsamling för studien pågår för närvarande.

Kristin Alfredsson Ågren
Anette Kjellberg
Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings Universitet

Modell

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.