Hoppa till innehåll

TA | Delaktighet avgörande för resultatet

Ny avhandling av Ingegerd Skoglind-Öhman, Work Science, Uleåborgs universitet, Finland. www.oulu.fi/yliopisto/.

Ingegerds avhandling Participatoriska metoder och empowerment – förbättrar vardag och arbetsmiljö fokuserar på participatoriska arbetssätt i arbetsmiljöarbete och bygger på studier gjorda 2003–2010.

I första studien utfördes framtidsverkstäder (en demokratiskt inriktad metod för förändringsarbete) bland gruvarbetare, lokalvårdare och sjukvårdspersonal. Metoden visar sig fungera väl som ergonomiskt verktyg.

Den andra studien undersöker hur hemtjänstpersonal använder kunskapen som de har fått efter genomgånget träningsprogram i förflyttningsteknik. Studien pekar på att träningsprogram inte kan ses som isolerade åtgärder och att hindrande och stödjande faktorer måste beaktas vid utveckling av strategier och program i arbetsmiljöarbetet.

Den tredje studien utvärderar teambaserat arbetssätt för riskbedömning och handlingsplaner avseende förflyttningssituationer inom två äldreboenden. Arbetssättet visar på dubbelt värde, till nytta för både omsorgstagare och personal.

Den fjärde studien beskriver hur rehabilitering och ergonomi kan förenas genom arbetsterapeut i hemtjänst. Delaktighet och reell samverkan av omsorgstagare, personal och anhöriga är avgörande för ett gott resultat, oavsett om uppgiften är förflyttning eller personlig vård.

Avhandlingen visar att participatoriska arbetssätt är viktiga för att nå arbetsmiljöförbättringar i olika miljöer. Förändringsfaktorer är engagemang, delaktighet och reflektivt tänkande.

Ett gott arbetsmiljöarbete bygger på de berördas aktiva deltagande. På dagens arbetsplatser finner vi ofta medarbetare från olika arbetsgivare arbeta sida vid sida. Det är därför synnerligen viktigt att de ges möjlighet att i praktiken samarbeta för att uppnå ”den goda arbetsmiljön”.

För mer information, kontakta Ingegerd Skoglind-Öhman, ingegerd@krivision.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.