Hoppa till innehåll

TA | ICF och Snomed CT: Vård- och omsorgsdokumentation kräver entydiga begrepp

Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppdraget är en del i "Nationell eHälsa". Denna artikel beskriver hur den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kan användas i vård- och omsorgsdokumentationen, samt hur ICF och Snomed CT kompletterar varandra.

Bildtext: Många yrkesgrupper samarbetar inom hälso- och sjukvård, men beskrivningen av hälsotillstånd sker ofta på olika sätt inom olika professioner och verksamheter. Behovet av en gemensam begreppsvärld är stort, inte minst när allt digitaliseras.

Foto: Staffan Larsson

Strategin bakom arbetet är att relevant och korrekt information om en individ ska kunna tillgängliggöras för behörig personal i olika delar av verksamheter, över geografiska, tekniska och organisatoriska gränser.

Det nationella fackspråket ger förutsättningar för att den information som dokumenteras om den enskilde är beskriven med enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer i vård- och omsorgsdokumentationen (1). I fackspråket ingår det internationella begreppssystemet Snomed CT, klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

Vården och omsorgen ska vara behovsbaserad enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. För att identifiera ett vård-/omsorgsbehov behövs kunskap om det aktuella hälso-tillståndet och det avsedda hälsotill-ståndet det vill säga målet. Behovet blir då skillnaden mellan dessa tillstånd.

Bedömningen av det aktuella hälsotillståndet handlar om att bedöma individens tillstånd, till exempel sjukdomstillstånd, funktionsförmågor eller risk för försämring. Denna bedömning ska ligga till grund för en bedömning av nödvändiga åtgärder, vilket kräver att det aktuella hälsotillståndet är tillräckligt preciserat (2). Beskrivning av hälsotillstånd sker ofta på olika sätt inom olika professioner och verksamheter, det sker alltså inte utifrån en gemensam referensram eller ett gemensamt språk.

ICF och barn- och ungdomsversionen (ICF-CY) kan användas som grund för ett gemensamt språk inom bland annat vård och omsorg för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF och ICF-CY kan även användas för att bedöma behov, sätta mål och utvärdera resultat (3). För att förstå vad som påverkar en individs hälsa är det viktigt att undersöka och bedöma individens funktionstillstånd inklusive utförande av olika aktiviteter i det dagliga livet i dennes aktuella miljö (4).

Socialstyrelsen har för närvarande två projekt där ICF används för att beskriva hälsotillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat för äldre personer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Begreppssystemet Snomed CT har utvecklats för kommunikation med bibehållet innehåll i digitala informationssystem. Begreppssystemet ägs och förvaltas av International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Snomed CT innehåller cirka 300 000 aktiva begrepp med unika id-nummer, varav 290 000 begrepp översatts till svenska. Socialstyrelsen tillhandahåller en aktuell svensk översättning till licensierade användare. Den unika nyttan med begreppssystemet är möjligheten att länka samman och gruppera begrepp som logiskt hör ihop och att bearbeta dessa begrepp maskinellt.

Vad som ofta saknas i dag i verksamhetsdokumentationen är länken mellan diagnos och behandling, och resultat av behandlingen, kopplat till faktorer som är meningsfulla i individens liv, det vill säga individens förutsättningar och begränsningar i det dagliga livets aktiviteter i den miljö som individen lever i (4). Den bio-psykosociala modellen och begreppen i ICF kan fungera som en gemensam referensram och ett gemensamt språk för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera professioner. Användning av både ICF och Snomed CT i den digitala dokumentationen kan ge denna länk mellan diagnos, funktionstillstånd och förståelse för det som är meningsfullt i individens liv utifrån ett bio-psykosocialt perspektiv.

Begrepp och termer från ICF är i dag endast delvis representerade i Snomed CT, vilket gör att Snomed CT inte kan användas fullt ut som grund för den strukturerade och ändamålsenliga digitala dokumentationen inom alla områden. Det behövs därför ett utvecklingsarbete som skapar den logiska kopplingen mellan Snomed CT och ICF genom de gemensamma bakomliggande begreppen. Ägarna till Snomed CT (IHTSDO) respektive ICF (WHO) har sedan 2010 ett samarbetsavtal, som bland annat innebär att gemensamma produkter och metoder för länkning mellan klassifikationer och Snomed CT kommer att utarbetas.

Samarbetet kommer på sikt att innebära att ICF-klassifikationens begrepp och den bakomliggande biopsykosociala beskrivningsmodellen kan representeras i Snomed CT. Det betyder i sin tur att möjligheterna att dokumentera individbaserad information strukturerat i it-system ökar och underlättar återanvändning av information för bland annat uppföljning. 

I framtiden kommer ICF och Snomed CT ge stöd för att på ett mångsidigt och fördjupat sätt beskriva individens hälsa och behov.

Ann-Helene Almborg
Utredare, fil dr, Socialstyrelsen

Maria Bratt
Utredare, Socialstyrelsen

Kristina Bränd Persson
Enhetschef, Socialstyrelsen

Noter

1. Socialstyrelsen. ”Nationellt fackspråk för vård och omsorg – slutrapport.”
Stockholm; 2011.
2. Socialstyrelsen. ”Metod för behovsbedömning. Rapport från InfoVU-
projektets kunskapsnätverk för behov.” Stockholm; 2006.
3. Socialstyrelsen. ”Klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).” Stockholm; 2003.
4. Ustun B, Chatterji S, Kostansjek N, Bickenbach J. ”WHO’s ICF and functional status information in health records.” Health Care Financing Review, 2003, 24(3): 77.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.