Hoppa till innehåll

TA | Nu kan ni ta del av lönestatistiken för 2011!

Vi tackar alla som svarat på vår årliga webbenkät och bidragit med uppgifter till statistiken. Svarsfrekvensen var i år 86,1 procent, vilket är något lägre än förra året, men ett fantastiskt bra resultat som garanterar tillförlitlig och användbar statistik.

Våra lokala företrädare i kretsarna medverkar med värdefulla insatser till totalresultatet genom personliga påminnelser till kollegor och uppdaterar e-postadresser.

Tabeller, som utifrån olika variabler visar löneläget i september 2011, finns på FSAs webbplats. Logga in på medlemssidan och sök under Lön – Lönestatistik. Där finns FSAs lönestatistik sedan 2006 och framåt. Om du inte har tillgång till internet kan du beställa statistiken i pappersform från kansliet eller kontakta någon av FSAs lokala företrädare.

På medlemswebben finns också Saco Lönesök, som ger möjlighet att ta fram statistik inte bara för medlemmar i FSA utan även för medlemmar i andra Saco-förbund. Där finns också den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarna i stat, kommun och landsting. Med hjälp av Saco Lönesök kan du enkelt ta ut tabeller och diagram, både som stöd inför lönesamtalet och inför en anställningsintervju. För bästa resultat bör man börja med några få urvalskriterier och sedan göra jämförelser mellan olika urval.

Använd lönestatistik med sunt förnuft. Statistiken visar inte vilken lön du ska ha, utan hur löneläget ser ut vid en viss tidpunkt utifrån vissa kriterier!

Löneutvecklingen högre i år

Den totala individuella löneutvecklingen från september 2010 till september 2011 var 3,8 procent och det är betydligt högre än förra året. Det är alltid svårt att mäta utfallet eftersom lönen mäts i september oavsett om löneförhandlingarna är klara eller inte. Därför kan löneutvecklingstalet inte direkt relateras till utfallet i löneförhandlingarna. Förra året var 30 procent av dem som svarade inte klara med sina löner för 2010, däribland flera stora landsting/regioner, och dessutom träffade staten sitt nya avtal sent under förra hösten.

Regionala skillnader över landet

Statligt anställda ligger på betydligt högre lönenivå än övriga. Lägst medellöner har arbetsterapeuter i landsting/regioner och det är där som 46 procent av medlemmarna arbetar. Lönerna varierar inte bara mellan de olika arbetsmarknadssektorerna, de skiljer sig också mellan olika delar av landet. Högst medellöner för grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut finner vi i Stockholm och Fyrbodalskretsen. Lägst medellöner har de på Gotland och i Västerbotten.

Störst skillnad mellan kretsarna finner man vid jämförelse av medellönerna i primärkommunerna. Det skiljer 4 421 kronor per månad mellan medellönen i Stockholms södra krets och Gotland. Skillnaden mellan högsta och lägsta medellönen för landstingsanställda är inte lika stor. Det skiljer 2 061 kronor per månad mellan Fyrbodalskretsen och Östergötland. Jämförelserna avser grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut.

Det är alltid viktigt att ta reda på löneläget på olika arbetsplatser när man söker nytt jobb. Då är det rätt tillfälle att påverka lönen, för felaktigt satta löner är nästan omöjliga att rätta till utan att byta arbetsgivare.

Första jobbet – nyexaminerades löner

En bra ingångslön är viktig för löneutvecklingen över hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid en senare löneöversyn och dålig marknadsföring för hela yrkesgruppen. Vi måste därför vara noga med att nyutbildade får rätt lön när de söker sitt första jobb.

FSA rekommenderade nyexaminerade 2011 att begära en ingångslön på 25 500 kronor per månad. Det lönar sig att argumentera utifrån FSAs ingångslönerekommendation, medellönen för nyexaminerade ökade med 4,9 procent mellan 2010 och 2011. Medellönen för nyexaminerade arbetsterapeuter var 22 934 kronor per månad. Vi ser också att 10 procent av FSAs medlemmar som tog examen år 2011 hade en högre lön än 25 000 kronor per månad i september 2011.

Bland de nyexaminerade som tagit jobb inom privata sektorn har 27 procent fått ingångslönerekommendationen eller mer. Tänk på det när du söker ditt första jobb som arbetsterapeut.

Det är också viktigt att inte förväxla den generella ingångslönerekommendationen med den kontinuerliga lönerådgivning som FSA erbjuder alla medlemmar. Syftet är att driva upp ingångslönerna, vilket på sikt förbättrar löneutvecklingen för hela yrkeskåren.

Löneutveckling för cheferna i förbundet

FSA har många medlemmar som är chefer och för att tillvarata deras specifika intressen har FSA ett chefsnätverk och en chefsgrupp. Hälso- och sjukvården, där de flesta av FSAs chefer är verksamma, och övriga arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar vilket innebär att allt större krav ställs på cheferna. För att den individuella lönesättningen ska fungera krävs att cheferna ges förutsättningar att hantera lönefrågorna och eget handlingsutrymme. Samtidigt har de flesta chefer anställningar av samma slag som huvuddelen av övriga medarbetare. Därför finns det anledning att specifikt bevaka deras löneutveckling. Löneutvecklingen för chefer har varit bättre än för övriga befattningar. Totalt var den under mätperioden 4,4 procent. Bäst löneutveckling hade cheferna i primärkommunal sektor, 4,9 procent.

Skaffa information och förbered ditt lönesamtal noga

Förbered dig genom att sätta dig in i förutsättningarna för lönerevisionen i de centrala avtalen och fundera över de lönekriterier som gäller på just din arbetsplats. Försök att relatera kriterierna till reella situationer i ditt arbete. 73 procent av FSAs medlemmar har haft lönesamtal med sin chef och allt fler börjar upptäcka det material som förbundet tagit fram som stöd för att lönesamtalet ska bli en konstruktiv diskussion mellan chef och medarbetare. Det finns mycket underlag för att du som medlem ska vara förberedd och välinformerad, men mindre än en femtedel tog kontakt med någon facklig företrädare inför löneöversynen. Vi har många välutbildade fackliga företrädare ute i verksamheten, som kan ge stöd och bra argument. Och använd lönestatistiken för att ge argumenten tyngd och trovärdighet. Det lönar sig!

Agneta Thor
Förbundssekreterare, FSA
agth.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.