Hoppa till innehåll

TA | Att använda vardagsteknik – en studie av äldre personer med och utan kognitiva nedsättningar

Ny avhandling av Camilla Malinowsky, Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, www.ki.se.

Användning av vardagsteknik (VT) som exempelvis dator, mikrovågsugn och bankomat blir allt vanligare i både hem och samhälle. För att kunna observera förmågan att använda VT har bedömningsinstrumentet Management of Everyday Technology Assessment (META) utvecklats. I denna avhandling har de psykometriska egenskaperna hos META undersökts. Vidare har förmågan att använda VT för äldre personer med och utan kognitiv nedsättning observerats och bedömts med META. Slutligen har en modell för att stötta professionella med att stödja teknikanvändning i vardagen för personer med demens prövats. Resultaten visade att personer med demens och mild kognitiv svikt har signifikant lägre förmåga än äldre personer utan kognitiv nedsättning att använda VT. De visade också att miljön och variation i personens förmågor påverkar förmågan att använda VT. Vidare påvisade resultaten att de professionella ansåg att modellen som prövades fungerade som en ”ögonöppnare” kring teknikanvändning. Den gav dem ett nytt sätt att tänka kring stöd av teknikanvändning för personer med demens. Avhandlingen visar behovet av att uppmärksamma teknik i vardagen för personer med demens. Modellen som användes i en av studierna kan vara ett sätt att stötta professionella i detta. Bedömningar med META kan ge valid information om de specifika handlingar som krävs vid teknikanvändning och för att utforma interventioner i syfte att stötta teknikanvändning. Vid bedömningar av förmågan att använda VT bör hänsyn tas till miljöaspekter som kontext och design samt variation i till exempel förmågan att fokusera och hålla tråden och förmågan att hantera stress.

För mer information: Kontakta Camilla Malinowsky, camilla.malinowsky@ki.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.