Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Parvin Pooremamali

Ny avhandling: Kultur, aktivitet och arbetsterapi – att möta behoven hos invandrare från Mellanöstern, av Parvin Pooremamali, fil.dr, Högskolan i Malmö, www.mah.se.

En ökad kulturell mångfald innebär många utmaningar för den psykiatriska vården. Kultur som fenomen utgör ett komplext samspel av gemensamma betydelser som skapar varje individs sanning inom ramen för dennes miljö och sociala sammanhang. Således måste man förstå aktiviteter i termer av de personliga och kulturella betydelser de har för den enskilde. Avhandlingen behandlar det kulturella perspektivet rörande invandrare från Mellanöstern med psykisk ohälsa och deras möte med psykiatrisk vård.

Det allmänna syftet för avhandlingen är att utforska betydelsen av kulturell mångfald så som den framgår i den erfarenhet och i de upplevelser av arbetsterapi som klienter från Mellanöstern med psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning och deras arbetsterapeuter har haft, samt att utforska mångfaldens utmaningar i förhållande till aktivitetsrelaterat välbefinnande hos klienter från Mellanöstern som deltar i arbetsinriktad rehabilitering.

Det sammantagna resultatet visade att klientens åsikter när det gäller att vilja uppnå en allians understöddes av kollektivistiska världsåskådningar som ofta stod i konflikt med terapeutens. De många dilemman som påverkade en effektiv multikulturell arbetsterapi var kulturella, samhälleliga och professionella till sin natur. Dessa dilemman påverkade känslor och tankar som i sin tur påverkade såväl motivationen till att söka kulturell kunskap som valet av adekvata strategier inom vilka den multikulturella terapeutiska relationen kunde utvecklas. Resultaten antyder att kulturellt relevant arbetsterapi och kulturellt anpassad interventionsmodell behöver utvecklas ytterligare.

Ytterligare resultat visade tydligt på en ambivalens avseende autonomi och självbestämmande. Å ena sidan var det de typiskt individualistiska elementen som till exempel autonomi, kontroll och beslutsfattande, vilka utgör en del av självbestämmandet, som patienterna ville uppnå. Å andra sidan spelade typiskt kollektiva element av självbestämmandet, som till exempel emotionellt, praktiskt och socialt stöd samt omsorg och respekt, en viktig roll i deras aktivitetsrelaterade välbefinnande.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.