Hoppa till innehåll

TA | Hög kvalitet på utbildningarna överlag

Högskoleverket har utvärderat kvaliteten hos arbetsterapeututbildningarna i landet. Undersökningen visar att alla utbildningar utom två håller en hög kvalitet. Luleå utmärker sig som ”excellent” – och Örebro genom att få underkänt på det vetenskapliga målet.

Text: Catharina B Tunestad

Högskoleverkets rapport, som kom den 17 oktober, visar att alla utbildningsorter, utom två, uppfyller minst kriteriet Hög kvalitet för arbetsterapeutexamen och kandidatexamen. Den här gången har man granskat examinationerna genom att lägga stor vikt vid uppsatsernas vetenskapliga innehåll – för de mål detta är möjligt.

Synneve Dahlin Ivanoff, är en av sex professorer och docenter i arbetsterapi, som suttit i bedömningsgruppen.

– Vi har varit väldigt samstämmiga. Att få betyget Hög kvalitet anser vi är ett jättebra omdöme. Det är roligt att så många av våra utbildningar i landet når upp till det. Betyget Mycket bra kvalitet som utbildningen i Luleå fick, är däremot något som verkligen sticker ut – det kallar vi excellent, säger hon och berättar att Luleå lagt ned ett stort jobb för att nå upp till detta.

– Det hade nästan varit något som var fel om ett större antal utbildningar fått detta omdöme i granskningen, fortsätter hon.

Representanterna i bedömningsgruppen har läst uppsatserna ”blinda”, det vill säga utan att veta från vilket lärosäte de kommer. Detta för att undvika en eventuell jävsituation.

När det gäller Örebro har högskoleverket bedömt att arbetsterapeututbildningen har en bristande måluppfyllelse när det gäller ”vetenskaplig grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete”. Man fann även brister i ”kunskapen om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen”. Bristerna handlar uteslutande om studenternas examensarbeten.

– Det är förstås tråkigt, men vi får komma ihåg att det bara gäller ett av målen, säger Synneve Dahlin Ivanoff.

Anita Tollén är programansvarig vid arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet. Hon berättar att man tillsatt en arbetsgrupp på fakultetsnivå som tillsammans med lärarkollegiet ska ”analysera bristerna och vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen”.

– Vi har tagit kritiken på stort allvar, säger hon, och menar att det inte finns någon anledning till oro för studenterna.

– Vi vill framhålla att högskoleverkets bedömning visade på hög måluppfyllelse för resterande mål, och till och med mycket hög måluppfyllelse för målet om förmåga till ett professionellt förhållningssätt till bland annat klienter/patienter. Det innebär att de studenter som tagit eller kommer att ta sin examen hos oss inte behöver känna att allt innehåll i deras utbildning varit av bristande kvalitet, säger hon.

FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson, ser också allvarligt på det inträffade.

– Det är viktigt att studenterna har en stark vetenskaplig förankring genom hela utbildningen. Jag tycker det är allvarligt att det är just detta examensmål som utbildningen i Örebro bedöms brista i, även om samtliga examensmål är av stor betydelse. Jag väntar spänt på att se hur detta följs upp, säger hon och poängterar:

– Det är viktigt att studenternas synpunkter tas tillvara i utvecklingen av utbildningen. Studentmedverkan bidrar till bättre utbildningskvalitet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.