Hoppa till innehåll

TA | E-hälsa kräver smart arbetsterapi

Ledare av Ida Kåhlin, vice ordförande, FSA.

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte när det gäller användandet av ny informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Möjligheterna som detta för med sig är oändliga. Bara vår fantasi sätter gränserna för vad som kommer att kunna åstadkommas i framtidens hälso- och sjukvård. Vi vet i dag att användandet av IKT kan revolutionera och utveckla vårt sätt att göra saker på. Vi ser många goda exempel på redan existerande lösningar som bidrar till en positiv utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som inom andra områden i samhället. Vad kommer då implementerandet av IKT att innebära för arbetsterapi och arbetsterapeutisk professionsutövning? Och vad kommer det att innebära för de personer som har eller riskerar att få en nedsatt aktivitetsförmåga och därmed är i behov av arbetsterapeutiska insatser?

Det görs kontinuerligt nya teknologiska landvinningar som har stor potential att användas i välfärdssamhället. Nya tekniska lösningar och hjälpmedel görs tillgängliga inom det medicintekniska området och samhället generellt. Denna positiva utveckling kommer att öka möjligheten för människor med nedsatt aktivitetsförmåga att själva kontrollera och styra sina dagliga liv, öka människors upplevelse av trygghet, meningsfullhet och delaktighet i sin vardag. Ny teknologi kommer att möjliggöra för äldre personer att kunna bo kvar hemma längre. Unga personer med funktionsnedsättningar som i dag hindrar dem från att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden, kommer med hjälp av nya smarta produkter och tjänster i högre utsträckning att kunna genomföra meningsfulla arbetsuppgifter där de kan använda sin fulla potential, och därmed undvika ett utanförskap. Ökade förutsättningar kommer också att skapas för ett samhälle som är tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga eller andra individuella förutsättningar.

Implementerandet av olika IKT-verktyg inom hälso- och sjukvården kommer också att bidra till att öka tillgängligheten till vår arbetsterapeutiska kompetens. Genom användandet av olika typer av kommunikationssystem kommer vi i högre utsträckning att kunna erbjuda arbetsterapi som utgår från personens levnadsvillkor och inte begränsas av var i landet personen bor, eller var den arbetsterapeutiska specialkompetensen finns. IKT kommer också att förbättra tillgängligheten på information, vilket kommer öka personens egen kunskap och därmed också delaktighet i sin egen behandling.
 
IKT har en stor potential för oss arbetsterapeuter, som vi i dag inte utnyttjar fullt ut. Vi måste införliva nya smarta produkter och tjänster i vår professionssutövning.

Vi måste utveckla en smart arbetsterapi som är hållbar även i framtiden.Men att införliva nya verktyg, rutiner och strategier i yrkesutövningen är inte friktionsfritt. Allt förändringsarbete är utmanande. Låt oss anta utmaningen och därigenom stärka arbetsterapins ställning i framtidens välfärdssamhälle.

Ida Kåhlin
Vice ordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.