Hoppa till innehåll

TA | Bred satsning på psykiatrin

Statens stora satsning på psykiatrin, som pågått mellan 2007–2011, följs upp med en ny och omfattande. En bred överenskommelse har gjorts med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Med den hoppas regeringen att fokus kommer att hamna på patientens behov.

”Det är fortfarande vanligt att personer med psykisk ohälsa stigmatiseras i samhället. De möts av en attityd som upplevs som nedlåtande, ifrågasättande och ibland rent av kränkande. Det leder till att det kan vara svårt att bli accepterad för en anställning och få en fast förankring på arbetsmarknaden”. Det skriver Socialdepartementet i sin nulägesbeskrivning, som bakgrund till den omfattande plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, PRIO, som planeras att genomföras mellan 2012–2016.

Cirka 870 miljoner kronor per år är vikta för åtgärder inom psykiatrin. Vid den tidigare satsningen avsatte regeringen 3,7 miljarder kronor.  Regeringen valde då att lyfta fram fyra områden som de ansåg som särskilt angelägna: barn och unga, arbete och sysselsättning, kompetens och evidens, kvalitets- och utvecklingsarbete.

De åtgärder man hittills riktat in sig på har haft syftet att försöka påverka strukturer i samhället, arbetssätt och samverkansformer. Åtgärder för att föra ut forskning och senaste kunskap till verksamheter och yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med personer i målgruppen ingick också. Att skapa konkreta, varaktiga förbättringar för människor med psykisk ohälsa har varit det långsiktiga målet.

En av satsningarna har varit att förstärka vårdgarantin inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingen fick 214 miljoner kronor per år för att öka möjligheten för barn och unga att få tillgång till rätt vård och insatser. Uppföljningen som gjordes av statskontoret 2011, visar att alla landsting utom ett uppfyllde kravet på ett första besök inom 30 dagar. Drygt hälften uppfyllde även kraven på fördjupad utredning eller behandling inom samma tidsperiod.

En annan satsning har varit HANDISAM:s (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riksomfattande projekt för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk ohälsa. Utvärderingen av projektet visar att kampanjen haft ett positivt inflytande på allmänhetens attityder. Andelen människor som tycker det är ”skrämmande” att det finns människor med psykisk sjukdom i det egna bostadsområdet, har exempelvis sjunkit från 17 till 9 procent, enligt regeringens slutrapport. Däremot uppgav 27 procent av arbetsgivarna, som tillfrågades i samma undersökning, att de ”inte kan tänka sig arbeta med någon som har en psykisk sjukdom”.

Det nya i den kommande psykiatrisatsningen är den breda överenskommelsen med SKL. Den består av ett antal utvecklingsprojekt, samtidigt som man kommer att arbeta efter en prestations- och resultatbaserad modell, där kraven och prestationsmålen successivt kommer att öka under perioden.

Med den uppföljande psykiatrisatsningen vill man dels förbättra, dels säkra hållbarheten i redan genomförda åtgärder, så att kunskap från tidigare års insatser införlivas i verksamheten.

Målen är ungefär desamma som under föregående år, men två grupper lyfts särskilt fram; barn och unga, samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Därför blir det en fortsatt förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin.

En annan satsning är en fortsatt utveckling av handlingsprogrammet för Självskadeprojektet, som inleddes år 2011.

För personer med svårare och mer komplicerade psykiatriska sjukdomar har regeringen i samarbete med SKL, satsat på att förbättra kvaliteten i arbetssätt och metoder inom den psykiatriska slutenvården med projektet Bättre vård – mindre tvång (läs mer mer om projektet i nästkommande nummer av TA). Man planerar även att förbättra stödet till integrerade former i öppenvården, därutöver fokusera på särskilda insatser det gäller bemötande, delaktighet och inflytande, som är tänkt att omfatta alla personer med psykisk ohälsa.

Även kunskaps- och kompetensstöd samt kvalitetsarbete för personal lyfts fram som ett prioriterat mål. Exempelvis har pengar vikts för 30 nya forskartjänster för kliniskt verksamma inom psykiatrin. Man ska även titta på hur stöd och behandling för personer med psykisk ohälsa kan förbättras med olika it-lösningar och tjänster.

Fakta: Psykiatrisatsningens övergripande mål

  • En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.
  • Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning.
  • Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Källa: Socialdepartementet

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.