Hoppa till innehåll

TA | AusTOMs – ett instrument för utvärdering av arbetsterapi

AusTOMs utgår ifrån WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och bygger på komponenterna kroppsfunktion, kroppsstuktur, aktivitet och delaktighet. Instrumentet kan användas inom alla områden där arbetsterapeuter är verksamma oavsett patienternas/brukarnas ålder, diagnos och problembild.

Bildtext: En av AusTOMs författare från Australien Carolyn Unsworth, La Trobe University, Melbourne (t v) tillsammans med de svenska översättarna i Jönköping Sofi Fristedt, Hälsohögskolan, Yvonne Londos, Länssjukhuset Ryhov, Ewa Timén, Landstinget, och Lena Jönsson, också Länssjukhuset Ryhov.

Foto: Louise Bæk Larsen

Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder är betydelsefullt för såväl professions- som kvalitetsutveckling. Inom dagens hälso- och sjukvård efterfrågas evidens i allt högre omfattning. För att få fram evidens krävs lämpliga instrument som kan fånga och utvärdera effekter av åtgärder. Bedömningsinstrument har använts sedan arbetsterapins barndom medan få utvärderingsinstrument har utvecklats. Bedömning på detaljnivå, till exempel via ADL-status, används för att bedöma patientens förmåga i specifika aktiviteter vid ett eller flera tillfällen. Ett utvärderingsinstrument används däremot för att skatta den totala förändringen efter interventionerna, det vill säga resultatet.

The Australian Therapy Outcome Measures (AusTOMs) är ett instrument för utvärdering av arbetsterapeutiska insatser som nu har översatts till svenska. AusTOMs är ett exempel på ett instrument för utvärdering av arbetsterapeutiska insatser. Instrumentet är validerat och reliabilitetstestat för australiensiska förhållanden och finns i engelskspråkig version även för logopeder och sjukgymnaster.

Vi kom i kontakt med AusTOMs när en av författarna, Carolyn Unsworth,
associate professor i arbetsterapi, La Trobe University, Melbourne, introducerade instrumentet på Hälsohögskolan i Jönköping, vintern 2006/2007. Vi bestämde oss för att påbörja ett översättningsarbete av AusTOMs version för arbetsterapi. Detta arbete har varit en lång process med översättning, konsensusdiskussioner, återöversättning och slutligen konsensusdiskussioner med författaren.

AusTOMs begrepp utgår från WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstuktur, aktivitet och delaktighet. Utöver dessa skattas även individens, och vid behov vårdarens, bekymmer/välbefinnande som en fjärde komponent. Dessa fyra komponenter skattas i förhållande till valfritt antal av AusTOMs 12 domäner (se ruta nedan).

Komponenterna skattas i förhållande till valda domäner enligt en femgradig skala, där möjlighet också finns att skatta halva skalsteg. Du använder din kliniska erfarenhet tillsammans med de bedömningar du gjort av patienten för att skaffa dig en samlad bild, en ögonblicksbild, av patientens svårigheter. Du fångar en bredd i stället för små detaljer. En inledande och avslutande skattning, där samma AusTOMs domäner används, är nödvändiga för att kunna utvärdera resultatet av insatserna enligt AusTOMs.

Under 2010 genomfördes en pilotstudie på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med deltagare från olika verksamheter; habilitering, primärvård, psykiatri och rehabiliteringsmedicin. Studiens syfte var att undersöka om utvärderingsinstrumentet AusTOMs är ett tillämpbart och användbart instrument för svenska förhållanden. Dessutom värderades manualens språk, begrepp och tydlighet.

Deltagarna introducerades i instrumentet och fick sedan använda det till 3–5 patienter. Gruppen samlades vid två tillfällen för diskussion, reflektion och feedback kring instrumentet. Utifrån dessa diskussioner genomfördes justeringar i den svenska översättningen.

Deltagarna hade olika åsikter kring betydelsen av klinisk erfarenhet för att kunna använda AusTOMs. Några tyckte att erfarenhet var viktigt vid skattning, medan någon med kort yrkeserfarenhet inte upplevde det svårt att skatta.

Tilläggas kan att studenter på Hälsohögskolan i Jönköping under flera terminer har introducerats i och fått prova ett av manualens patientfall. De har trots sin begränsade erfarenhet lyckats väl med skattningarna. Det tar inte lång tid att genomföra skattningen, cirka 5–10 minuter och man lär sig snabbt att använda instrumentet. Det är en snabb, övergripande bedömning som ska göras, inte en fördjupning i detaljer. Kunskap om detaljerna får vi i stället via våra bedömningsinstrument.

Arbetsterapeuterna upplevde att de tydligt såg effekter och kunde påvisa goda resultat av sina insatser med hjälp av AusTOMs. Någon menade att AusTOMs utvärderar hela rehabiliteringsteamets insatser, medan andra upplevde att enbart de arbetsterapeutiska insatserna utvärderades. Detta är ett vanligt dilemma som gäller för alla professioner när insatser utförs i team eller parallellt. Även patientens spontana förbättring påverkar resultatet. Deltagarna i pilotstudien konstaterar att bekymmer/välbefinnande är viktiga aspekter, som inte skattas med så många andra instrument. Denna komponent har vidare stor betydelse för de arbetsterapeutiska åtgärdernas resultat.

Instrumentets koppling till ICF sågs som en fördel, då klassifikationen och modellen används alltmer i den dagliga verksamheten. Landstingets datoriserade journalmall bygger till exempel på ICF, som tillhandahåller en övergripande modell för och gemensam terminologi kring hälsa, som är tillämpbar för alla berörda professioner.

En reliabilitetsstudie med frågeställningar kring såväl interbedömar-reliabilitet som test-retest-reliabilitet genomförs just nu. Förväntat resultat är att den svenska översättningen har god reliabilitet. Vår förhoppning är att instrumentet kommer att kunna användas av svenska arbetsterapeuter i olika verksamheter. Kontakta gärna Sofi Fristedt frso@hhj.hj.se om du har några frågor.

De 12 AusTOMs-domänerna för arbetsterapi

Domän 1: Lärande och att tillämpa kunskap
Domän 2: Funktionell gång och rörlighet
Domän 3: Använda övre extremiteter
Domän 4: Genomföra dagliga uppgifter och rutiner
Domän 5: Förflyttning
Domän 6: Använda transportmedel
Domän 7: Personlig vård
Domän 8: Hemliv – hushållsaktiviteter
Domän 9: Hemliv – ekonomi och inköp
Domän 10: Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Domän 11: Arbete, anställning och utbildning
Domän 12: Samhällsgemenskap, rekreation, fritid och lek

Sofi Fristedt, Leg Arbetsterapeut, Doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping

Lena Jönsson, Leg Arbetsterapeut, Verksamhetsutvecklare Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Yvonne Londos, Leg Arbetsterapeut, Verksamhetsutvecklare Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Timén, Leg Arbetsterapeut, Folkhälsoplanerare, Landstinget i Jönköpings län

Instrumentet finns att köpa i FSAs förlag

Instrumentet finns nu att köpa från FSAs förlag. Priset för FSA-medlem är
310 kr inkl moms och porto. 

Workshop i instrumentet

FSA anordnar en workshop i instrumentet den 6 mars 2012 i Nacka. Sista anmälningsdag är den 25 januari 2012. Läs mer i kursannonsen i FSAs kalendarium.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.