Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapeutens journalföringsplikt – än en gång!

Debatt/insändare

En återkommande fråga till FSA är vilken skyldighet en arbetsterapeut har att dokumentera i patientjournal om han eller hon arbetar inom exempelvis skolan, daglig verksamhet, socialpsykiatrin eller arbetsförmedlingen. Arbetsterapeuter anser att de ska föra journal, medan deras arbetsgivare ofta hävdar att detta inte behövs eftersom verksamhetens inriktning inte är medicinsk. Detta medför att arbetsterapeuterna känner sig ifrågasatta men också oroliga om de arbetar i enlighet med gällande lagstiftning. Det finns därför anledning att åter sammanfatta vad som gäller för arbetsterapeuters journalföringsplikt.

Som legitimerad arbetsterapeut har du ett personligt yrkesansvar när du arbetar inom ditt yrke. Detta ansvar innebär att iaktta olika skyldigheter som att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att dokumentera i patientjournal. En förutsättning för ansvar är att du arbetar inom hälso- och sjukvårdens område. I hälso- och sjukvårdslagen definieras detta som åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet medicinskt kan tolkas som att det endast avser anställningar hos en verksamhet som har en medicinsk inriktning. Avgörande är dock inte arbetsgivarens inriktning utan vad du som arbetsterapeut är anställd att arbeta med.

Har du anställts för att arbeta som arbetsterapeut så är det just de medicinska kunskaperna som efterfrågas. Socialstyrelsens utgångspunkt är att det finns mycket lite utrymme att insatser som ges av en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska betraktas som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Huvudregeln är därför att du anses arbeta inom hälso- och sjukvårdens område om du arbetar inom din legitimationskompetens med att undersöka, utreda eller behandla en patient. Om du har anställts för att arbeta med arbetsterapeutiska insatser och bedömningar på individnivå ska du alltså dokumentera enligt regler i patientdatalagen oavsett var du arbetar.

Det är dock viktigt att poängtera att det utöver din journalföringsplikt också tillkommer olika krav på arbetsgivaren, alltså vårdgivaren, som har legitimerad personal anställd. Dessa krav är reglerade i en mängd författningar och innebär bland annat att vårdgivaren ansvarar för att genom direktiv säkerställa att ledningssystemet innehåller rutiner för journalföring. Det innebär att det ytterst är arbetsgivaren som ansvarar för att du som arbetsterapeut ges förutsättningar att fullgöra dina skyldigheter att journalföra.

Som anställd arbetsterapeut ska du givetvis argumentera för att du ges förutsättningar att utöva ditt yrke fullt ut. Om din arbetsgivare av olika skäl inte ger dig dessa förutsättningar, ligger ansvaret i första hand på arbetsgivaren och inte på dig som enskild yrkesutövare. Du får i sådana fall dokumentera enligt de anvisningar och rutiner som arbetsgivaren meddelar. Och självfallet riskerar du inte i dessa fall att förlora din legitimation för att du inte dokumenterar i patientjournal.

Observera också att du som legitimerad arbetsterapeut har en massa andra skyldigheter i din yrkesutövning, utöver journalföringsplikten. Dessa skyldigheter, som regleras i olika författningar och i Etisk kod för arbetsterapeuter, ska du beakta oavsett var du är anställd. Du kan läsa mer om detta i skriften Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Den finns att beställa i FSAs förlag.

Dina Jacobson
Professionsjurist, FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.