Hoppa till innehåll

TA | Tillgång till patientjournaler en kvalitetssäkring

Tidsbesparande och praktiskt och bidrar till att vården blir mer effektiv. Så kan man sammanfatta effekten av Nationell Patient-översikt, NPÖ, menar arbetsterapeuten Britt-Inger Åhman Söderberg. Men patientsäkerheten är viktig.

Bildtext: Arbetsterapeuten Britt-Inger Åhman Söderberg  och Inga Blomstrand, MAR, i Örebro kommun, är överens om att Nationell Patientöversikt, NPÖ, ger underlag och möjlighet till bättre vård.  

Text & foto: Ulla-Karin Höyna

Örebro var först i landet med att införa Nationell Patientöversikt, NPÖ. Det är en sammanställning av patientinformation och elektroniska journaler knuten till individen. Syftet är att få en helhetsbild av patientens behandlingar. Genom den samlade historiken ska vårdpersonal kunna göra bättre bedömningar.  

Örebro kommun och landstinget deltog i en provdrift av NPÖ 2009. Systemet startade på allvar 2010. Än så länge är tolv landsting och Örebro kommun med i NPÖ. Alla landsting beräknas vara med 2012. Många kommuner runt om i landet förbereder sig också för NPÖ.

En nationell projektgrupp har arbetat i flera år med utformningen av tjänsten. Enligt Inga Blomstrand, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Örebro kommun, som ingick i projektgruppen, lade man ned mycket tid på att fastställa vad som skulle ingå i NPÖ för att få med rätt mängd information. De avgjorde också vilka avgränsningar som var nödvändiga och ville skapa ett lättarbetat gränssnitt, som gör att systemet är enkelt att hantera. 

– Vi diskuterade även mycket hur informationen skulle visas upp så att den blir säker och korrekt, säger Inga Blomstrand.

NPÖ är ett system där sjukvårdspersonal kan hitta och läsa patientinformation för att få tillgång till den medicinska historiken. Man kan varken skriva in eller ta bort uppgifter från NPÖ, underlaget hämtas från olika typer av elektroniska journalsystem från patientens tidigare kontakter med vården, exempelvis från sjukhusbesök på olika orter i landet.

För att kunna läsa uppgifterna krävs patientens tillstånd, att man har en
pågående patientrelation och har nytta av att inhämta information från NPÖ. Om patienten inte ger samtycke finns denne inte med i systemet, men det går även att spärra delar av informationen. Ett tillstånd kan dras tillbaka om patienten begär detta. När arbetsterapeuten avslutar en vårdrelation tas samtycket tillbaka och man kan inte längre gå in i NPÖ och leta information om just den patienten.
Möjligheten att ta del av NPÖ gäller ordinarie personal eller om man har en anställning under minst sex månader. Varje gång man loggar in måste man tala om att man har patientens samtycke.

Är det vanligt att patienten inte ger sitt tillstånd?

– Nej, jag har aldrig varit med om det. Många tror att vi redan har tillgång till denna information. Vid hemvård inom kommunal verksamhet frågar arbetsterapeut och sjuksköterska om samtycke för respektive yrkesgrupp. Inom vård och omsorgsboende görs förfrågan för båda yrkesgrupperna. Tillståndet är tidsbegränsat till ett år och ska sedan förnyas vid behov, svarar Britt-Inger
Åhman Söderberg, arbetsterapeut inom vård och omsorg i centrala Örebro.

Än så länge används NPÖ mest av sjuksköterskor. Det har att göra med att informationen är fokuserad på läkemedel och medicinska data. Britt-Inger Åhman Söderberg anser att NPÖ är ett mycket användbart verktyg även för arbetsterapeuter. Särskilt när hon får en primärvårdspatient eller patient som behandlats på annan ort och inte riktigt kan förklara vad som inträffat, exempelvis en patient som varit med om en omfattande ryggoperation.

– Det är ofta mycket information som patienten ska ta till sig. Om jag får samtycke kan jag gå in och titta på patientens uppgifter, diagnoser och dokument. Det gör att jag lättare kan välja rätt behandling och samtidigt försäkra mig om att jag gör det som är bäst för patienten. Jag ser NPÖ som en kvalitetssäkring, säger Britt-Inger Åhman Söderberg.

Hon tillägger att NPÖ är tidsbesparande och innebär mindre administration. Man slipper ringa telefonsamtal, mejla och invänta svar, vilket kan ta tid.

Hur säker kan man vara på att enbart den som är behörig kan läsa patientinformationen, att inte vem som helst inom vården kan ta del av känsliga uppgifter? Britt-Inger Åhman Söderberg visar e-tjänstekortet, som krävs för att kunna logga in i systemet. Varje gång man loggar in görs detta med hjälp av flera säkerhetssystem. Kortet är försett med ett chip med två certifikat och kan användas om e-legitimation och passerkort. 

– Det är en värdehandling som man ska vara rädd om och alltid bära med sig på jobbet. Skulle man tappa kortet blir man personligt ersättningsskyldig, förklarar hon. 

Det görs återkommande kontroller av systemet inom både landsting och kommun. Allt loggas och man kan se hur ofta en användare gått in i NPÖ och vad man tagit del av. Man får inte ens titta på sina egna uppgifter eller någon närståendes, understryker Britt-Inger Åhman Söderberg.

– Patientsäkerheten är jätteviktig, säger Inga Blomstrand, som menar
att NPÖ är säkrare än pappersjournaler, för där syns inte vem som har läst dem.

En nackdel med NPÖ är att man inte kan vara helt säker på att alla vårdkontakter syns i systemet. Alla vårdgivare är inte med. En annan handlar om samtycket. Det är enkelt att ställa frågan till patienter som kan svara för sig, men för personer som är beslutsoförmögna måste frågan hanteras annorlunda. Den politiska nämnden i Örebro kommun har fattat beslutet att personalen ska samråda med närstående för att utröna vad personen skulle ha ansett i samtyckes-frågan om beslutsförmågan funnits.   

NPÖ är under uppbyggnad. Britt-Inger Åhman Söderberg anser att det är viktigt att innehållet inte bara blir medicinsk information riktad till sjuksköterskor och läkare, utan även innehåller information som blir en grund för en säkrare arbetsterapibehandling.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.