Hoppa till innehåll

TA | Och utbildningen då?

2010 slog FSAs fullmäktige fast hur viktig frågan om hållbar utveckling är och att arbetsterapeutstudenter under grundutbildning bör få tillägna sig kunskaper om hållbar utveckling i relation till sin kommande yrkesutövning.

Text: Jane Bergstedt

TA skickade ut en fråga till de programansvariga för arbetsterapeutprogrammen runt om i landet. Av de svar vi fått är det bara Linköping som tar upp det ekologiska perspektivet i utbildningen.

I högskolelagen står: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Nästan alla universitet och högskolor har övergripande policypapper om miljö och hållbar utveckling, som arbetsterapeutprogrammen borde försöka omsätta i praktisk handling.

Miljöpolicyn vid Linköpings universitet inbegriper även kursinnehåll, det står att studenterna ska ges möjlighet och uppmuntras att inhämta tillräcklig kunskap för att kunna bidra till miljöarbetet på sina framtida arbetsplatser.

Kursen i Linköping heter Arbetsterapi för delaktighet och tillgänglighet och i kursmålet står: "Förstå och förklara ekologins betydelse för människans aktivitet och hälsa på samhällsnivå."

– Studenterna genomför en studieuppgift som heter Delaktighet och tillgänglighet i ett ekologiskt perspektiv. Mindre grupper om två–tre studenter får välja ut en plats där de ska observera miljön och de aktiviteter som utförs och komma med ekologiska förbättringsförslag, berättar Kristin Alfredsson Ågren.

Studenterna ska informera sig om hur miljöfrågorna hanteras och reflektera över på vilka sätt denna kunskap är relevant för professionen. Förbättringsförslagen ska sedan presenteras på ett kreativt sätt i basgruppen.

Ann Johansson, programansvarig i Jönköping, svarar att Hälsohögskolan blev miljödiplomerad december 2010 och att all personal gått en obligatorisk miljöutbildning.

– Fokus har alltså varit på personalen och högskolan, frågan är inte tillräckligt belyst i utbildningen. Vi använder An Occupational Perspective of Health av Wilcock som kurslitteratur där ett kapitel handlar om ekologiskt hållbara förhållningssätt. Den närmaste planen nu är att göra mer av detta i kursen Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande arbete.

Margareta Lindberg, Umeå universitet, säger att de håller på med en översyn inför en ny utbildningsplan. Från Örebro rapporterar Anita Tollén att vare sig lärosätet eller at-programmet har någon uttalad policy eller strategi för hur frågorna om hållbar utveckling kan lyftas.

Sofia Vikström, KI, Stockholm berättar att en så kallad hållbar utvecklingskoordinator träffar programnämnderna för att inspirera dem hur de kan tänka kring hållbar utveckling i undervisningen.

– Vi har på egen hand försökt beröra de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna. Vi har strategier för mångfalds-, likabehandlings- och gruppdynamikövningar för att stödja den sociala komponenten och minska känslan av utanförskap bland studenterna.

Ett särskilt programprojekt under 2011 och 2012 handlar om att stödja de studenter som har behov för att deras investering i utbildningen ska bli så gynnsam som möjligt.

– När det gäller miljön har vi minskat pappersproduktionen genom att ha inlämningsuppgifter och föreläsningsunderlag på en kurswebb och vi utnyttjar lokalerna optimalt. Vi satsar på heldagsundervisning för att studenterna ska kunna minska på resandet och samordnar kurserna till ett campus.

Fotnot: Det är bara vissa utbildningar som har krav på sig enligt högskolelagen och högskoleförordningen att ämnet hållbar utveckling ska tas upp, framför allt ingenjörsprogrammen och lärarutbildningarna.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.