Hoppa till innehåll

Fler och bättre indikatorer för en god och säker vård

Kvalitetsregister i vården är system för att kunna följa upp behandlingsresultat. Ett register innehåller individbundna uppgifter om problem/diagnos, insatta åtgärder och resultat. Detta innebär att man kan få information om vilka åtgärder som ger bäst resultat och att det blir möjligt att utveckla vårdens kvalitet.

Kvalitetsregistren får allt större betydelse i vården när det gäller kliniskt arbete och verksamhetsuppföljning. För att kunna säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom arbetsterapi behövs fler och bättre indikatorer i registren.Indikatorer är även en förutsättning när det gäller arbetsterapeutens möjligheter att bedriva förbättringsarbete och forskning. Detta lyfte FSA även i sitt remissvar till Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling tidigare i år.

För att få kunskap om arbetsterapeutens möjlighet att registrera sina åtgärder genomförde FSA en kartläggning under 2010. Vi valde ut 20 av då gällande 70 register, de vi bedömde var mest väsentliga. Som vi befarade fanns stora brister. I hälften av registren fanns frågor som avsåg funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vanligast är EQ5D. I fem register frågar man specifikt om arbetsterapi. Arbetsterapeutisk utredning fanns i tre register (Riks-Stroke, CP-uppföljningsprogram, SweDem). I ett register efterfrågas om hjälpmedel är tillgodosedda (Riks-Stroke). I ett efterfrågas om måluppfyllelse (CP-uppföljningsprogram).

Vår slutsats är att det bör tillföras fler indikatorer i registren för kvalitet och
patientsäkerhet i arbetsterapi. Här är några förslag på indikatorer som vi
anser bör tillföras registren:

  • Har patienten erhållit utredning av arbetsterapeut?
  • Har patienten erhållit intervention av arbetsterapeut (enligt KVÅ)?
  • Är behov av hjälpmedel tillgodosedda?
  • Registreras rehabiliteringsmål avseende aktivitet och delaktighet?

Till årets Nationella Kvalitetsregister-konferens i Stockholm i oktober fick vi en poster antagen där vi presenterade kartläggningen. Arbetet går nu vidare och vi önskar komma i kontakt med arbetsterapeuter ute i landet som är engagerade i kvalitetsregisterarbete. Hör av er!


Inga-Britt Lindström
Seniorrådgivare, FSA

Christina Lundqvist
Handläggare för utvecklings- och kvalitetsfrågor, FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.