Hoppa till innehåll

TA | Nya instrument i rehabprogram utvärderade

Ny avhandling av Birgitta Wästberg, Lunds universitet, www.lu.se.

Birgitta Wästbergs avhandling Work rehabilitation. Instrument development and women’s perceptions of an intervention hade som övergripande syfte att bidra till utvecklingen av nya bedömningsinstrument i arbetsrehabilitering och att studera kvinnor som deltog i ett nytt rehabiliteringsprogram, kallat Vardagsrevidering, när det gällde synen på deras arbetsmiljö och upplevelse av programmet.

Vardagsrevidering genomfördes i primärvården och vände sig till kvinnor som var sjukskrivna på grund av stress.

Instrumenten som utvecklades och utvärderades var Worker Role Self-assessment (WRS) och Work Environment Impact Scale – Self Rating (WEIS-SR). Båda instrumenten bygger på de svenska versionerna av intervjuinstrumenten WRI och WEIS. Instrumenten användes till klienter på smärtrehabiliteringskliniker samt i primärvården. Deras psykometriska egenskaper var överlag goda, men vissa revideringar av instrumenten behövde göras. Därefter kommer fortsatta ut-värderingar av validitet och reliabilitet att göras.

I studie III undersöktes hur deltagarna i Vardagsrevidering skattade sin arbetsmiljö före, efter och vid två uppföljningar. WEIS-SR användes för skattningarna och jämförelser gjordes med arbetsåtergång vid sista uppföljningen. Resultaten visade att deltagarna skattade sin arbetsmiljö ganska högt vid start och att skattningarna blev mer positiva efter hand. Det fanns dock inga samband med arbetsåtergången.

I den fjärde delstudien intervjuades ett urval av deltagarna i Vardagsrevidering. Resultaten visade att de överlag var mycket nöjda med programmet. I analysen framkom fyra subteman: Upplevelse av programmet, Den inre processen, Personrelaterade förändringar och Upplevelse av arbetsåtergång. De tolkades som ”Kritiska delar av rehabiliteringsprocessen” eftersom var och en ansågs viktig för att nå framgång i rehabiliteringen.

För mer information e-post: birgitta.wastberg@med.lu.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.